Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

​Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) med senare ändringar. I detta cirkulär behandlas de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid riksdagsval. Förhandsröstning i hemlandet ordnas den 8–14 april 2015. Det rekommenderas att valaffischeringen

Riksdagen godkände den 1 april 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av förvaltningslagen RP 50/2013. Lagen om ändring av förvaltningslagen (368/2014) träder i kraft den 1 september 2014. Lagändringen syftar till att förtydliga bestämmelserna om förfarandet vid

Detta cirkulär ersätts av cirkulär 5/2024, 27.3.2024, Katriina Martikainen Europaparlamentsval: kommunernas valmyndigheter, valaffischering på kommunernas områden som kräver tillstånd samt reklam och annonsering invid vägar Europaparlamentsval förrättas söndagen den 25 maj 2014. Vid valet tillämpas