Cirkulär 8/80/2014

Ändring av lagen om vattentjänster och markanvändnings­ och bygglagen

Riksdagen godkände lagen om ändring av markanvändnings- och bygglagen (682/2014) och lagen om ändring av lagen om vattentjänster  (681/2014) den 3 juni 2014. Lagarna trädde i kraft den 1september 2014.

Cirkuläret har dröjt, eftersom lagtolkningen har krävt underhandlingar och ställningstaganden efter att lagarna trädde i kraft.

Markanvändnings-  och bygglagen har fått ett nytt kapitel, 13 a. Kapitlet omfattar bestämmelser om dagvattenhantering vilka innebär nya uppgifter för kommunerna.

Ifortsättningen är det kommunen som ansvarar för att ordna dagvattenhanteringen  i detaljplaneområden. Ändringarna i markanvändnings- och bygglagen kräver instruktionsändringar  i kommunerna. Lagen om vattentjänster  har fått ett nytt kapitel, 3 a, som tillämpas när ett vattentjänstverk sköter avloppshanteringen av dagvatten. Kommunen kan efter förhandlingar med ett vattentjänstverk besluta att verket ska ha hand om avloppshanteringen av dagvatten. Syftet med ändringarna är att främja en övergripande dagvattenhantering och att klarlägga ansvarsfrågan.

Ändringarna i lagen om vattentjänster avser att trygga tillgången tili säkra vatten­ tjänster tili ett skäligt pris och att förbättra genomskådligheten  i vattentjänstverkens verksamhet och ekonomi. Framöver ska de anslutningsavgifter, grundavgifter och andra avgifter som vattentjänstverket tar ut vara av olika storlek i olika områden om detta behövs för att kostnaderna ska riktas rätt eller för att principen om förorenarens ansvar ska kunna genomföras eller av något annat motsvarande skäl. För vatten­ tjänsterna och avloppshanteringen av dagvatten ska det också för varje räkenskaps­ period upprättas balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys med noter och ytterligare sammanställas en verksamhetsberättelse. Ändringarna i lagen om vatten­ tjänster  mildrade skyldigheten  att ansluta fastigheter tili vattentjänstverkets ledningsnät inom verksamhetsområdet  i områden utanför tätorter . 

Tili detta cirkulär bifogas en promemoria där lagändringarna och deras verkningar p kommunens verksamhet behandlas mera ing ende.

 

Närmare upplysningar:

  • Kirsi Rontu, chef för samhällstekniken, tfn 09 771 2559
  • Henna Luukkonen, projektingenjör, tfn 050 34 28 075 (lagen om vattentjänster)
  • Ulla Hurmeranta, ledande jurist, tfn 09 771 2539 (markanvändnings- och bygglagen)
  • Heikki Harjula, ledande jurist, tfn 09 771 2070 (förvaltning)
    Sari Korento, utvecklingschef, tfn 09 771 2616 (ekonomiförvaltning)
  • Marja-Liisa Ylitalo, sakkunnig, tfn 09 771 2083 (ekonomiförvaltning)
Läs mer om dessa teman