Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf står i beråd att revidera sina avtal med kommunerna om ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik. De nya avtalen ska enligt planerna träda i kraft vid ingången av 2016. Finlands

Enligt Riksfogdeämbetets meddelande ska ansökan om utsökning vara anhängig och ha övergått till verkställighet senast den 7 oktober 2015 för att man ska hinna göra en utmätning av skatteåterbäring för att indriva denna. Skatteförvaltningen skickar uppgifter om de personer som fått skatteåterbäring

Riksdagen godkände den nya kommunallagen och andra lagar i samband med den 13.3.2015 och republikens president stadsfäste lagen 10.4.2015. Kommunallagen (410/2015) träder i kraft 1.5.2015, dock så att en betydande del av lagen tillämpas först fr.o.m. 1.6.2017 då den nya kommunala valperioden inleds

​Bestämmelserna i lagen om ändring av markanvändnings- och bygglagen (204/2015) träder i kraft den 1 april 2015. Ändringarna har betydelse för bland annat kommunernas planläggning och markpolitik. Fungerande konkurrens främjas Fungerande konkurrens ingår i markanvändnings- och bygglagens mål för

​Bifogat sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunför¬bunds cirkulär under 2014. ----------- Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2014 yleiskirjeistä. Närmare upplysningar / Lisätietoja: Piia Huttunen, tfn / puh 09 771 2648, fornamn.efternamn