Cirkulär 4/2016, Ulla Hurmeranta, 4.4.2016

Ändringar i bestämmelserna om behörighet att bevilja undantag enligt markanvändnings- och bygglagen

Ändringen av markanvändnings- och bygglagen i fråga om överföring av behörigheten att bevilja undantag (MBL 196/2016) trädde i kraft den 1 april 2016. Lagändringen innebär att undantagsärenden som tidigare hörde till närings-, trafik- och miljöcentralen framöver kommer att avgöras av kommunen. Samtidigt upphävdes 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser för den behövs inte, eftersom behörigheten att bevilja undantag föreslås bli överförd helt och hållet på alla kommuner.

Närmare upplysningar:
Ulla Hurmeranta, ledande jurist, tfn 050 382 7357, 
e-post: ulla.hurmeranta@kommunforbundet.fi 
Minna Mättö, jurist, tfn 050 308 1487,
e-post: minna.matto@kommunforbundet.fi  

Behörigheten att bevilja undantag enligt markanvändnings- och bygglagen överförs helt och hållet på kommunerna

Ändringen av markanvändnings- och bygglagen i fråga om överföring av behörigheten att bevilja undantag (MBL 196/2016) trädde i kraft den 1 april 2016. Lagändringen innebär att undantagsärenden som tidigare hörde till närings-, trafik- och miljöcentralen framöver kommer att avgöras av kommunen. 

 Kommunerna övertar ansökningarna om undantag i följande ärenden:

  • Uppförande av en ny byggnad på ett strandområde där en plan enligt MBL 72 § 1 mom. inte är i kraft
  • Avvikelser, om de inte är ringa, från den totala byggrätt som i detaljplanen anvisats för en tomt eller byggplats eller anvisande av byggrätt, om den inte är ringa, för ett område för vilket byggrätt inte har anvisats i detaljplanen
  • Avvikelse från en planbestämmelse som gäller skydd av en byggnad
  • Avvikelse från ett byggförbud enligt MBL 53 § 3 mom. som beror på att en detaljplan godkänts. 

Kommunerna övertar likaså behörigheten att bevilja områdesvist undantag, som nu också gäller ändring av lokaler i en befintlig affärs- eller kontorsbyggnad på ett detaljplaneområde så att lokalerna tas i bruk för boende eller för något annat ändamål som inte medför miljöstörningar. 

Observera att lagändringen inte ruckar på förutsättningarna för undantag (MBL 171 §). Undantag kan inte heller framöver gälla betydande byggverksamhet. När beviljande av undantag övervägs, ska man försäkra sig om att förutsättningarna i lagen uppfylls. Samtidigt ska man komma ihåg att motivera undantagsbesluten på det sätt som avses i förvaltningslagen också i situationer där förutsättningarna för undantag anses vara uppfyllda. 

Överföringen av behörigheten på kommunerna påverkar inte tillämpningsområdet för mindre undantag.

Kommunen ska fortsättningsvis be om utlåtande från närings-, trafik- och miljöcentralen i vissa situationer, och centralen har fortfarande besvärsrätt.

Lagändringen påverkar kommunernas instruktioner och eventuellt också de kommunala taxorna. De gällande instruktionerna beaktar inte de nya ärendegrupperna som nu överförs på kommunerna. Det finns skäl för kommunerna att se över instruktionerna och där bestämma vilket organ eller vilken tjänsteinnehavare som ska överta behörigheten över de nya ärendegrupperna.

När det gäller ansökan om undantag grundar sig tillståndsavgifterna på MBL 145 §. I fråga om behandlingen av ansökningar inom de nya ärendegrupperna krävs ett nytt slags arbete och nya utredningar, något som eventuellt inte har beaktats i de gällande taxorna. Kommunerna bör vid behov uppdatera taxorna för ansökan om undantag. 

Ansökningar som gäller undantag och som har anhängiggjorts vid närings-, trafik- och miljöcentralen innan lagändringen trädde i kraft avgörs av centralen i enlighet med övergångsbestämmelsen.

I och med överföringen av behörigheten upphävdes 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser för den behövs inte, eftersom behörigheten att bevilja undantag föreslås bli överförd helt och hållet på alla kommuner.

I och med lagändringen ändras också markanvändnings- och byggförordningen (MBF). Ändringarna i förordningen kommer att vara främst tekniska. En ny bestämmelse om hörande kommer att läggas till i anslutning till områdesvist undantag.

Kommunstyrelserna ombeds vidarebefordra detta cirkulär till kommunens planläggningsansvariga och till byggnadstillsynsmyndigheterna.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Kietäväinen 
vice verkställande direktör 

Ritva Laine

direktör, regioner och

 

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman