Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

​Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har förhandlat om justering av grunderna för ersättningar i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto rf som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 4.10.2016 är

Den nya tobakslagen trädde i kraft 15.8.2016. Kommunen ska inom sitt område sörja för det lokala arbetet mot tobaksrökning. Kommunen beviljar tillstånd för detaljförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor enligt ansökan samt övervakar efterlevnaden av bestämmelserna om försäljning och annan

Valbarhet till fullmäktige Valbarheten för kandidaterna i kommunalvalet våren 2017 bedöms utgående från 33 och 34 § i den gamla kommunallagen (365/1995). I fråga om tolkningen av 34 § i kommunallagen finns det gott om exempel inom högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I detta cirkulär ges

Kommunval förrättas söndagen den 9 april 2017. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) och kommunallagens bestämmelser om kommunalval. I detta cirkulär redogörs för de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid kommunalvalet, valet av valmyndigheter, jäv i valorgan, kandidatuppställningen

Kommunförbundets stadgar har ändrats. Ändringarna gäller bland annat valet av Kommunförbundets högsta beslutande organ, dvs. fullmäktige (framöver förbundsdelegationen). ​I fortsättningen väljer Kommunförbundets medlemmar, dvs. kommunerna och städerna, förbundsdelegation genom en s.k

Nationella veterandagen firas onsdagen den 27 april 2016. Veterandagen firas nu för 30:e gången som ett riksomfattande evenemang. ​I år sker det under devisen Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte Det är önskvärt att kommunerna och samkommunerna medverkar i firandet genom