Cirkulär 5/2016, Kalevi Luoma, 25.4.2016

Kommunerna med i nya energieffektivitetsavtal 2017-2025

Allt sedan 1990-talet har staten och kommunsektorn främjat energisparande och energieffektivitet genom att ingå avtal sinsemellan. Det har varit en sporre också ur kommunernas syn­vinkel. Den pågående avtalsperioden 2008-2016 berör cirka 75 procent av kommunerna och samkommunerna mätt i befolkningsmängd. Avtalsförfarandet kan överlag anses vara  lyckat.

​Det kommer att förlängas 2017-2025  för  näringslivet,  fastighetsbranschen, kommunsektorn och distributionen  av flytande  bränslen för  uppvärmning.

Kommunförbundet rekommenderar kommunerna och samkommunerna att ingå energieffekti­vitetsavtal.

Höjd energieffektivitet ingår i EU:s klimat- och energipaket som avser att minska växthusgas­ utsläppen med 20 procent fram tili 2020. IEU :s paket för år 2030 har medlemsländerna dessutom slagit fast ett riktgivande 27 procents effektiviseringsmål av energieffektiviteten som en del av det allmänna målet att sänka utsläppen med 40 procent.

Energin är en viktig kostnadsfaktor i verksamhetslokaler, gatubelysning  och  kommunaltek­niska funktioner och den ska hela tiden följas upp. Avtalet bidrar också tili att många andra skyldigheter eller i övrigt viktiga uppgifter blir utförda.  Det gäller  bland annat  byggföreskrifter  för nya offentliga byggnader och olika slags upphandlingars energieffektivitet, energisyner, kommunikation samt energiproduktion och energidistribution. Staten beviljar avtalspartnerna bidrag för energisyner och energiinvesteringar.

Genom avtalet främjas en fortgående och målmedveten höjning av energieffektiviteten i kom­munen eller samkommunen. Vid sidan av energieffektiviteten ingår där också en höjning av andelen förnybar energi. Avtalet gör det lättare för kommunen eller samkommunen att upp­ fylla sina egna energi- och klimatmål och det kan tjäna som uppmuntrande exempel för invå­narna och företagen i kommunen.

Avtalsutkasten  (anslutarens  dokument  och  energieffektivitetsavtal  för  kommunsektorn)  finns på adressen www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi, tills vidare bara på finska. 

Där läggs också de slutliga anslutningshandlingarna som ska undertecknas ut. Nya avtal kan ingås från  oktober 2016.

Närmare upplysningar om energieffektivitetsavtal ger energiingenjör Kalevi Luoma på Kommunförbundet, tfn (09) 771 2556 eller kalevi.luoma@kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman