Cirkulär 24b/2017, Jukka Hakola 19.10.2017/Detta cirkulär ersätter cirkuläret 24/2017 som skickades den 16.10.2017

Anmälan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna

Detta cirkulär ersätter cirkuläret 24/2017, eftersom regeringen drog tillbaka propositionen om höjandet av fastighetsskattesatsernas nedre gränser. Riksdagen har godkänt lagpropositionens innehåll i den första behandlingen enligt de nya linjedragningarna.

Skatteförvaltningens brev och anmälningsblankett som finns bifogade är också uppdaterade så att de motsvarar ändringen. Härmed ersätter dessa de tidigare motsvarande dokumenten som Skatteförvaltningen publicerade.

Finlands Kommunförbund sänder bifogat för kännedom och åtgärder Skatteförvaltningens brev som gäller anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser samt den blankett som ska användas för ändamålet.

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Enligt 11 § (1266/2001) i fastighetsskattelagen (654/1992) bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken på kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lagen fastställda procentgränserna med en hundradels procents noggrannhet samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Kommunen ska anmäla fastighetsskattesatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret.

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2018 ska således anmälas till Skatteförvaltningen senast fredagen den 17 november 2017.

Det är väldigt viktigt att den utsatta tiden och förfaringssättet iakttas. Beräkningskörningen av 2018 års skattekort startas i slutet av november. Om kommunen inte lämnar uppgifterna inom den utsatta tiden, används 2017 års skattesats i förskottsuppbörden för år 2018.

Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet på anmälningsblanketten.

Fastighetsskattesatserna anges på blanketten med en hundradels procents noggrannhet. Om andra separata procentsatser för fastighetsskatten förutom den allmänna procentsatsen, procentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnader och för övriga bostadsbyggnader inte har bestämts, antecknar man ”har ej fastställts” i respektive punkter på blanketten. Noll antecknas som skatteprocentsats för endast allmännyttiga samfund om fullmäktige har fattat ett särskilt beslut om detta.

Fastighetsskattelagen kommer att ändras för skatteåret 2018. Regeringspropositionen RP 133/2017 som berör ändringen är under riksdagsbehandling. Finansutskottet presenterade avståendet av höjandet av de nedre gränserna i sitt betänkande (FiUB 9/2017 rd) och riksdagen har på basen av detta godkänt den ändrade propositionens innehåll i den första behandlingen 18.10.

På basen av riksdagens beslut kommer fastighetsskattelagens paragrafer att ändras så att

  • Den allmänna fastighetsskattesatsen ska fastställas mellan intervallet 0,93-2,00 %
  • Fastighetsskattesatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende ska fastställas mellan intervallet 0,93-2,00 %

Ändringen i den allmänna fastighetsskattesatsens övre gräns har effekt på övriga fastighetsskattesatser som eventuellt kan fastställas:

  • Allmännyttiga samfundens fastighetsskattesats kan fastställas mellan intervallet 0,00-2,00 %

Fastighetsskattesatsernas övriga intervall framkommer i Skatteförvaltningens brev som finns bifogat. 

Anmälan ska göras direkt då fullmäktige har beslutat i ärendet. Anmälan ska göras på en separat blankett utan protokollbilagor.

Anmälan återlämnas per e-post till adressen ORSI-ilmoitukset@vero.fi eller kan  sändas per post till adressen Verohallinto, Tietohallintoyksikkö, PL 265, 40101 Jyväskylä.

Vi ber er skicka en kopia av anmälan till Tuija Valkeinen vid Kommunförbundet per e-post, tuija.valkeinen(at)kommunforbundet.fi eller per post till adressen Tuija Valkeinen, Finlands Kommunförbund, Andra Linjen 14, 00530 Helsingfors.

Närmare upplysningar:
Benjamin Strandberg, sakkunnig, tfn 050 594 060

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Reina    
vice verkställande direktör    

Reijo Vuorento
biträdande direktör, kommunalekonomi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman