Cirkulär 5/2018, 7.9.2018, Minna Mättö, Matti Holopainen

Ändringar i lagstiftningen gör det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter

Lagändringar som gör det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter trädde i kraft 1.8.2018. De ändringar som gjorts i fastighetsbildningslagen (554/1995, FastBildnL), fastighetsregisterlagen (392/1985, FastRegL) och markanvändnings- och bygglagen (132/1999, MBL) gör det möjligt att bilda en ny tredimensionellt bestämd fastighetsregisterenhet, dvs. en tredimensionell fastighet, ovanför och under markytan inom ett detaljplaneområde. Huvudregeln är att fastigheterna och fastighetssystemet är tvådimensionella också framöver.

Lagändringarna hör samman med ändringarna i fastighetsbildningsförordningen (1189/1996, FastBildnF), fastighetsregisterförordningen (970/1996, FastRegF) och markanvändnings- och byggförordningen (895/1999, MBF). Ändringarna trädde i kraft 1.8.2018.

Målet med ändringarna är att göra det enklare och smidigare att genomföra stora byggprojekt i flera plan inom detaljplaneområden genom att möjliggöra även vertikal uppdelning av fastigheter. Målet är lättare arrangemang för projektfinansiering, en effektivare inriktad fastighetsbeskattning, tydligare besittning av fastigheter och större transparens i ägandet. I dagsläget grundar sig förvaltningen av tredimensionella utrymmen i allmänhet på arrendeavtal eller på avtal om delning av besittningen. Sådana avtal kan också tillämpas i framtiden.

Avsikten är att de bestämmelser om fastigheter som sedan tidigare finns i lagstiftningen heltäckande ska kunna tillämpas på tredimensionella fastigheter. Juridiskt behandlas tredimensionella fastigheter därför i regel på samma sätt som tvådimensionella fastigheter.

En tredimensionell fastighet bildas genom samma förfaranden som fastigheter i allmänhet. Tredimensionella tomter anvisas i tomtindelningen och de registreras vid fastighetsförrättningen. Samregleringen mellan fastigheter och servitut bestyrks och registreras i fastighetsregistret såsom hittills. Bygglovsansökan ska innehålla tillräckliga utredningar om besittningen av byggplatsen och om att övriga förutsättningar för bygglov uppfylls. En tredimensionell fastighet är föremål för lagfart och inteckning precis som traditionella fastigheter och den kan på samma sätt vara föremål för omsättning.

Möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter skapar inte i sig nya förfaringssätt på lagstiftningsnivå, men ändrar innehållet i de nuvarande förfaringssätten i praktiken då de tredimensionella fastigheterna till sina egenskaper avviker från traditionella tvådimensionella fastigheter. I tredimensionell fastighetsbildning blir det ännu viktigare att samarbetet mellan planläggningen, tomtindelningen, fastighetsbildningen och myndighetstillsynen över byggandet fungerar väl. I praktiken är det viktigt att skapa en syn på hur förfarandena inom tomtindelningen, fastighetsbildningen och bygglovsförfarandet i fråga om tredimensionella fastigheter ska samordnas i kommunen.

Cirkuläret med bilaga bör skickas åtminstone till dem som sköter följande uppgifter i kommunen: planläggningen, markpolitiken, fastighetsbildningen, fastighetsregistret, byggnadstillsynen, tomtöverlåtelsen, samhällstekniken, lokalförvaltningen och miljösektorn.

Närmare upplysningar:

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Reina                                                           Jarkko Huovinen                 

vice verkställande direktör                                   direktör, Regioner och samhällen

Bilaga   Promemorian ”Tredimensionell fastighetsbildning möjlig från 1.8.2018”

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman