Cirkular 17/2019, 17.12.2019, Jarkko Lahtinen

Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2020

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till index med stöd av 16 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Indexjusteringarna görs vartannat år.

Undervisnings- och kulturministeriet utfärdade 29.11.2019 ett meddelande (1115/2019) om de indexjusteringar av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken som träder i kraft i början av augusti 2020.

Klientavgifterna för småbarnspedagogik har justerats enligt prisindexet för undervisningsverksamheten och inkomstgränserna för avgifterna har justerats enligt det allmänna förtjänstnivåindexet.

Kommunen ska besluta hur de genom indexjusteringar ändrade klientavgifterna och inkomstgränserna påverkar de klientavgifter som tas ut i kommunen. Om avgiften ändras måste nya beslut om avgifter fattas för klienterna. För klientavgifternas del sjunker den högsta avgift som tas ut från nuvarande 289 till 288 euro. Den lägsta avgift som tas ut är fortfarande 27 euro. Avgiften för det andra barnet är högst 50 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs högst 144 euro i månaden. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Vad gäller klientavgifter fattar kommunerna självständiga beslut om eventuell avgiftsfri småbarnspedagogik. Tills vidare finns det inga planer på någon riksomfattande lagändring i saken. Det pågående försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik kommer att upphöra 31.7.2020 och tills vidare finns det inga beslut om en fortsättning på försöket. 

Närmare upplysningar:
Jarkko Lahtinen, utvecklingschef, tfn 050 361 4526

 

Inkomstgränser och avgiftsprocentsatser från 1.8.2020

Till följd av indexjusteringen ändras inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken enligt följande:

Antal personer i familjen Inkomstgräns 1.8.2018 euro/mån Avgiftsprocent 1.8.2018 Inkomstgräns 1.8.2020 euro/mån Avgiftsprocent 1.8.2020
2 2 102 10,7 % 2 136 10,7 %
3 2 713 10,7 % 2 756 10,7 %
4 3 080 10,7 % 3 129 10,7 %
5 3 447 10,7 % 3 502 10,7 %
6 3 831 10,7 % 3 874 10,7 %

Inkomstgränsen för familjer som består av fler än sex personer höjs fr.o.m. 1.8.2020 med 144 euro för varje följande barn i familjen.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till prisindexet för undervisningsverksamheten och inkomstgränserna till förtjänstnivåindexet på det sätt som närmare föreskrivs i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Grunden för justeringen                                                    Förändring, %

prisindex för undervisningsverksamheten                     -0,460

förtjänstnivåindex                                                               1,600

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik 1115/2019 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20191115

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                                   Terhi Päivärinta
vice verkställande direktör                              direktör, undervisning och kultur               

Etiketter