Cirkulär 1/2022, 11.1.2022 Elina Liippola ja Päivi Nieminen

Förteckning över cirkulären år 2021

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2021:

 • 1/2021: Förteckning över cirkulären år 2020 
 • 2/2021: Nationella strategier för offentlig förvaltning och offentlig upphandling
 • 3/2021: Den utvidgade läroplikten
 • 4/2021: Lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning
 • 5/2021: Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.8.2021
 • 6/2021: Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021 - Valkretsstämmor 14.9.2021
 • 7/2021: Partiell revidering av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
 • 8/2021: Val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och övriga organ
 • 9/2021: Val av samkommunens organ
 • 10/2021: Ändringar i kommunallagen
 • 11/2021: Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2020
 • 12/2021: Valbarhet till välfärdsområdesfullmäktige
 • 13/2021: Lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster
 • 14/2021: Tillhandahållande av social och hälsovårdstjänster för asylsökande som befinner sig på flyktingförläggningar
 • 15/2021: Social och hälsovårdstjänster för personer som vistas i kommunen utan laglig uppehållsrätt
 • 16/2021: Ersättningen år 2021 för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen
 • 17/2021: De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2022
 • 18/2021: Finlands Kommunförbundets rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2022

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Elina Liippola                                              Päivi Nieminen
ekonomi- och förvaltningsdirektör                sakkunnig, informationshantering

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information