Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk för 2023–2025. Ersättningen baserar sig dels på förhandlingar mellan parterna och en undersökning som Kopiosto år 2021 lät utföra om mängden

Detta cirkulär ersätter cirkulär 15/2018. Riksdagsvalet förrättas söndag 2.4.2023. Förhandsröstning i hemlandet ordnas 22–28.3.2023. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) med senare ändringar. I detta cirkulär behandlas de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid riksdagsval. Kommunstyrelsen ska

Vissa ändringar har gjorts i lagarna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Ändringarna träder i kraft år i augusti 2022 och gäller följande frågor: förvägrande av en elevs eller studerandes rätt att delta i

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2021: 1/2021: Förteckning över cirkulären år 2020 2/2021: Nationella strategier för offentlig förvaltning och offentlig upphandling 3/2021: Den utvidgade läroplikten 4/2021: Lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter