Cirkulär 12/2022, 14.12.2022, Joonas Jännäri, Johanna Selkee

Nytt pilotavtal om användning av litteratur och illustrationer i bibliotekens digitala kanaler

Finlands Kommunförbund rf samt upphovsrättsorganisationerna Kopiosto rf och Sanasto rf (nedan tillsammans även upphovsrättsorganisationerna) har utarbetat ett rekommendationsavtal (nedan avtalet) om användning av litteratur och illustrationer i de digitala kanaler som erbjuds av städernas/kommunernas bibliotek och sammanslutningar av bibliotek. 

Syftet med avtalet är att förtydliga, förbättra och utvidga bibliotekens och deras sammanslutningars möjligheter att använda litteratur och illustrationer i olika digitala kanaler.

Det allmänna biblioteket i staden/kommunen som ingått avtalet har rätt att framställa exemplar av litteratur och/eller illustrationer som finns i en publikation som ingår i bibliotekets samling samt att göra digitalt framställda exemplar tillgängliga för allmänheten på det sätt och i den omfattning som de tillämpliga licensvillkoren det tillåter när biblioteket utför uppgifter enligt 6, 8 och 9 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Rättigheterna som kommunen beviljas enligt detta avtal tillämpas på samma sätt också på s.k. biblioteksnätverk (kommunernas frivilliga samarbete inom biblioteksverksamheten) och på verksamhet som omfattas av en regional utvecklingsuppgift, när alla kommuner inom biblioteksnätverket eller den regionala utvecklingsuppgiften har ingått detta avtal.

De användningsändamål och användningsrättigheter som licensen omfattar definieras närmare i upphovsrättsorganisationernas licensvillkor. Om staden/kommunen vill använda både en illustration och en text, ska den ingå detta avtal med både Kopiosto rf och Sanasto rf eller direkt med rättsinnehavarna. Beloppet av ersättningen till Kopiosto rf är 6,5 cent per kommuninvånare/år och till Sanasto rf 8 cent per kommuninvånare/år. Till ersättningen läggs gällande moms.

Avtalet gäller till en början som ett pilotavtal enligt 36 § i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016). Det gäller från avtalsslutet till 31.12.2024. Under denna provperiod bedömer Finlands Kommunförbund rf och upphovsrättsorganisationerna behovet av att utveckla avtalet.

Kommunförbundet rf rekommenderar att städerna och kommunerna ingår detta avtal. Innan beslutet fattas lönar det sig dock för staden/kommunen att uppskatta i vilken omfattning biblioteksväsendet använder upphovsrättsligt skyddat material i digitala kanaler och hur stor den nuvarande kostnaden är jämfört med ersättningen enligt avtalet.

Finlands Kommunförbund rf

Joonas Jännäri                            
Jurist

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman