Cirkulär 8/2023, 3.5.2023, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2023

Detta cirkulär upphäver motsvarande tidigare cirkulär.

Kommunförbundet och Gramex rf har slutfört förhandlingarna om vilka konsekvenser välfärdsområdesreformen som trädde i kraft vid årsskiftet har för den mängd musik som används i kommunerna, och om den ersättning som i enlighet med kommunavtalet ska betalas till Gramex för musiken.

Till följd av detta kommer ersättningen för framförande av bakgrundsmusik 2023 att sjunka med 18 procent jämfört med år 2022. Gramex har meddelat att rabatten är av engångsnatur och att den inte anger den framtida nivån på ersättningarna för musikframföranden.

Rabatten gäller inte Helsingfors stad, som fortsätter att självständigt ansvara för social- och hälsovården och räddningsväsendet utan att höra till något välfärdsområde.

Parterna kommer att inleda förhandlingar om en revidering av Gramex kommunavtal hösten 2023. Avsikten är då att närmare kartlägga avtalets innehåll, ersättningsgrunderna och behovet av ändringar så att det reviderade avtalet eventuellt träder i kraft vid ingången av 2024.

Den avtalsenliga prisjusteringen år 2023 är +4,8 %. Justeringen grundar sig i enlighet med kommunavtalet på stegringen i den allmänna inkomstnivån och kostnadsnivån.
 

Förhandlingspromemoria (på finska)

Kommunförbundet, Gramex 26.4.2023
 

Läs mer

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman