Cirkulär 1/2023, 12.1.2023, Päivi Nieminen

Förteckning över cirkulären år 2022

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2022:

 • 1/2022:  Förteckning över cirkulären år 2021 
 • 2/2022: Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2022
 • 3/2022: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2022
 • 4/2022: Utbildning som handleder för examensutbildning – en ny utbild-ningshelhet i övergångsskedet 
 • 5/2022: Ändringar i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, la-gen om utbildning som handleder för examensutbildning och lagen om yr-kesutbildning fr.o.m. 1.8.2022
 • 6/2022: Finlands Kommunförbunds nya rekommendation om kostnadser-sättningar inom den kommunala familjedagvården för återstoden av 2022  
 • 7/2022: Riksdagsvalet 2023
 • 8/2022: Hur tar man hänsyn till vårdreformen i kommunens webbtjäns-ter?
 • 9/2022: Kopiostos fotokopieringsavtal 2023–2025
 • 10/2022: Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2023
 • 11/2022: Utkom inte
 • 12/2022: Nytt pilotavtal om användning av litteratur och illustrationer i bibliotekens digitala kanaler
 • 13/2022: Hemkommunsersättningen år 2022 för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen
 • 14/2022: Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadser-sättningar inom den kommunala familjedagvården 2023

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information