Cirkulär 3/2023, 20.12.2022, Jarkko Lahtinen

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/ 2016) ändras 1.3.2023. Klientavgifterna sänks då genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs med 33 procent. Den avgiftsprocent som ligger till grund för avgifterna kvarstår oförändrad (10,7 procent). Till övriga delar görs det inga ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades senast 1.8.2021 och inkomstgränserna samt den högsta och lägsta klientavgiften indexjusterades 1.8.2022.

Den högsta avgiften för det första barnet blir liksom tidigare 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Avgiften för det andra barnet får vara högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstgränser

Tulorajat

Ändringarnas ekonomiska konsekvenser

På grund av ändringarna beräknas kommunernas avgiftsintäkter sjunka med cirka 70 miljoner euro. Avgiftsintäkterna sjunker med cirka 29 procent jämfört med intäkterna år 2021. Kommunerna ska få kompensation för förlusten av avgiftsintäkter genom en höjning av deras andel av samfundsskatten. 

Beslut som fattas i kommunen

På grund av ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kan kommunens klientavgiftsprinciper ändras genom beslut av ett kommunalt organ. Dessutom måste klientavgifterna per barn ses över och vid behov ett nytt beslut fattas om avgifterna enligt 12 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

I 12 § i klientavgiftslagen föreskrivs att avgiften för småbarnspedagogik bestäms tills vidare. Avgiften ska dock justeras när

1) familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt,
2) det är uppenbart att de förhållanden för familjen som ska beaktas när avgiften bestäms har förändrats,
3) den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken ändras, eller
4) avgiften visar sig vara felaktig.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Bestämmelserna ger kommunerna prövningsrätt vid bestämningen av klientavgifterna. Varje kommun måste godkänna de klientavgifter som kommunen tar ut för småbarnspedagogik. Klientavgiften som kommunen tar ut för småbarnspedagogik beslutas i ett kollegialt organ som utses av kommunen (50 § i lagen om småbarnspedagogik), om inte beslutanderätten i förvaltningsstadgan delegerats till en tjänsteinnehavare som lyder under organet.

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                           
vice verkställande direktör

Jarkko Lahtinen
utvecklingschef

                 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman