Cirkulär 15/2023, 19.6.2023, Joonas Jännäri

Tilläggsprotokoll till pilotavtalet om användning av litteratur och illustrationer i bibliotekens digitala kanaler

Finlands Kommunförbund rf samt upphovsrättsorganisationerna Kopiosto rf och Sanasto rf (nedan tillsammans även upphovsrättsorganisationerna) har förhandlat fram ett rekommendationsavtal (nedan avtalet) om användning av litteratur och illustrationer i de digitala kanaler som erbjuds av städernas/kommunernas bibliotek och sammanslutningar av bibliotek. 

Syftet med avtalet är att förtydliga, förbättra och utvidga bibliotekens och deras sammanslutningars möjligheter att använda litteratur och illustrationer i olika digitala kanaler.

Det har varit möjligt att ingå avtalet sedan början av 2023 och flera kommuner har redan anslutit sig till det.

Utifrån den kundrespons som kommit in under avtalets giltighetstid har förhandlingsparterna beslutat att ändra ersättningsgrunderna i avtalet. De nya ersättningsgrunderna tillämpas på nya avtal som ingås från och med 1.7.2023 och även på avtal som ingåtts tidigare. I fråga om avtal som ingåtts tidigare betalas skillnaden mellan de tidigare och de nya avgifterna till dem som ingått avtalen. 

Användningsersättningen för upphovsrätt enligt tilläggsprotokollet till avtalet baserar sig på invånarantalet i staden/kommunen.

Den avtalsenliga användningsersättningen till Kopiosto för provperioden (1.1.2023–31.12.2024) är 3 cent per invånare i staden/kommunen per år, dock så att miniminivån på årsfakturan är 30 euro per år. Till ersättningarna läggs gällande moms.

Den avtalsenliga användningsersättningen till Sanasto för provperioden (1.1.2023–31.12.2024) är 5 cent per invånare i staden/kommunen per år, dock så att miniminivån på årsfakturan är 30 euro per år. Till ersättningarna läggs gällande moms.

Dessutom konstateras att Kopiosto på basis av kundresponsen har förtydligat licensvillkoren för illustrationer och att de förtydligade licensvillkoren träder i kraft 1.7.2023 då tilläggsprotokollet träder i kraft.

Användning av bokillustrationer i bibliotek - Kopiosto

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Joonas Jännäri                         
Jurist   

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman