Cikulär 4/2024, 14.3.2024, Riikka Lehtimäki

Ändring av Kopiostos avtal om programinspelningar (bibliotek) då Rundradion upphört med försäljning av radio- och tv-inspelningar

Kopiosto har genom avtal beviljat kommuner tillstånd att på kommunala bibliotek visa och låna ut inspelade radio- och tv-program som innehåller upphovsrättsligt skyddade verk, prestationer och fotografier till privatpersoner. Avtalet har gällt vissa radio- och tv-program som Rundradion Ab producerat och som sänts i Finland.

Försäljningen av Rundradions inspelningar av radio- och tv-program har upphört 31.12.2023. Från 1.1.2024 är det inte längre möjligt att skaffa programinspelningar som fysiska inspelningar på grund av liten efterfrågan.

Kommunerna har nu möjlighet att ändra avtalet med Kopiosto så att det motsvarar det nuvarande läget. Ändringen av avtalet möjliggör även i fortsättningen användning av Rundradions programinspelningar som de kommunala biblioteken redan skaffat och fortsatt utlåning vid biblioteken utan ny ersättning. Det är endast köp av nya inspelningar till biblioteken som inte längre är möjligt. Kommunerna kan också säga upp avtalet om det inte längre finns någon avtalsenlig programinspelning av Rundradion i bibliotekets samlingar.

Kopiosto kontaktar inom kort de kommuner som har ett gällande programinspelningsavtal för biblioteken. 

Kommunen kan antingen:

1) Hålla det ändrade avtalet i kraft vilket möjliggör avtalsenlig användning och utlåning av Rundradions programinspelningar som finns i bibliotekets samling. 

2) Säga upp avtalet om det inte längre finns någon avtalsenlig programinspelning av Rundradion i bibliotekets samling.

Vi på Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna godkänner avtalsändringen som Kopiosto skickat till kommunerna och som utarbetats i samarbete mellan Kopiosto och Kommunförbundet.

Kopiosto säger upp befintliga avtal för de kommuner som inte inom utsatt tid har godkänt Kopiostos meddelade avtalsändring. Det innebär att de inspelningar som med stöd av avtalet i fråga finns i kommunens bibliotek ska förstöras och att programinspelningar som redan betalats och som fortfarande används inte längre får användas eller lånas ut efter att avtalet upphört att gälla. 
 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND
 

Juha Myllymäki                                
Direktör för juridiska ärenden   

Riikka Lehtimäki
Ledande jurist 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman