Våga försöka

Programmet Våga försöka

Kommunförbundet har inlett programmet och marknadsföringskampanjen Våga försöka som syftar till att synliggöra kommunernas och regionernas försöksverksamhet samt till att främja försök och nätverksbildning i kommunerna.

Fokus i programmet ligger på att stärka en försöksinriktad kultur och då betonas verksamhetssätten, arbetsklimatet och modet att försöka i organisationen. Försöken är också ett sätt att bygga framtidens kommun.

Kampanjen Våga försöka samlar in utvecklingsberättelser om försöksverksamhet i kommunerna och med hjälp av kampanjen ges berättelserna offentlighet.

Programmet har som mål att: 

 • Främja inledning och genomförande av försök i kommunerna 

 • Utveckla erfarenhetsutbyte mellan kommuner och andra aktörer

 • Synliggöra kommunförsök och intressant, lovande och god praxis.

Programmets verksamhetsformer:

 • Nätverket ViVågar som är öppet för dem som är intresserade av försök och andra nätverk

 • Workshoppar där man via berättelser lär sig av varandra genom försöksinriktad utveckling

 • Kommuninitierade projekt som stöder framgångsrika försök 

 • Utnyttjande och förädling av forskningsrön

 • Nätverksforumet Våga försöka och samarbete med andra program

 • Gruppen Försöksambassadörerna med vilken vi utvecklar program tillsammans

Nyttan av programmet och marknadsföringskampanjen Våga försöka:

 • I och med försöken stärks kommunernas och hela kommunsektorns roll som utvecklare i allmänhet och resultatutvecklare i synnerhet. 

 • Kommunernas rykte som förnyare av det finländska samhället stärks. 

 • Överskridande av gränssnitt som är kännetecknande för försöken inom områden som är större än en kommun ökar regionernas och områdenas välfärd och livskraft.

 

Diskutera på sociala medier med koderna #kokeilevakunta och #meuskaltajat

Försöks-lotsen

Utnyttja försöken – Försökslotsen styr mot bättre resultat

Handboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn. Försökslotsen tar fasta på olika former att stödja försöksverksamhet enligt fyra teman: starta och stödja, kommunikation, utnyttjande och effekter samt upphandling och finansiering.

lateral-image-left

Försök i kommunerna - några berättelser

Programmet Våga försöka har som mål att synliggöra experiment som genomförts i kommunerna. På programmets webbsida finns kommunernas försök samlade.

Anslut dig till nätverket ViVågar!

Nätverket ViVågar är öppet för alla som är intresserade av försök och för andra nätverk. ​Nätverket ska bland annat erbjuda utbyte av erfarenheter och information, god praxis, utvecklingsidéer och

Försöksambassadörerna

Gruppen Försöksambassadörerna representerar kommuner och regioner. Gruppen sparrar programmet ur kommunalt och regionalt perspektiv.

Delprojekt inom programmet Våga försöka

Principen för programmet Våga försöka är att delprojekt startas endast kring frågor som man inte ännu känner till och som ger verklig ny kunskap om hur man stärker en försöksinriktad kultur och lyckas

Försök på andra ställen på webben

För närvarande intresserar sig många aktörer för försöksverksamhet och för att främja en positiv inställning till försök. Ett av regeringens spetsprojekt handlar om att skapa en försöksinriktad kultur

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.