Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 123:

Hur ersättningar för fördröjd skatteinkomst behandlas i kommunernas bokföring

Med stöd av en ändring i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009, 36 b §) kommer ett belopp som motsvarar kommunernas uppskattade fördröjda skatteinkomster som föranleds av de år 2020 genomförda ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen betalas till kommunerna år 2020.

Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ gett ett utlåtande om hur ersättningar för fördröjd skatteinkomst behandlas i kommunernas bokföring (Utlåtande om behandlingen i kommunernas bokföring av ersättningar för fördröjd skatteinkomst).

Enligt kommunsektionens utlåtande ska den ersättning som år 2020 betalas till kommunerna för fördröjda skatteinkomster på grund av betalningsarrangemangen för beskattningen bokföras som intäkt år 2020. Ersättningen bokförs som kompensation för förlorade skatteinkomster i gruppen Statsandelar. Dröjsmålsräntor bokförs inte separat. År 2021 bokförs statsandelarna enligt redovisningar och beslut på ett sätt som motsvarar prestationsprincipen.

Läs kommunsektionens utlåtande i sin helhet här.

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering