Påverkar coronaläget behandlingen av kommunernas bokslut?

Undantagsförhållandena påverkar inte kommunernas tidtabell för behandling av bokslutet. Kommunens bokslut ska alltså behandlas av kommunstyrelsen inom mars månad och överlämnas till revisorerna för granskning. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad. Bokföringsnämndens kommunsektion kan inte bevilja mer tid för upprättande av bokslutet. Kommunstyrelsen kan enligt kommunallagen även sammanträda elektroniskt.

Bokslutet ska dessutom undertecknas. Nu under undantagsförhållandena hålls i regel elektroniska sammanträden, vilket till exempel innebär att det inte är fysiskt möjligt att underteckna bokslutet under sammanträdet. Då kan man underteckna bokslutet i efterhand, till exempel genom att besöka en viss plats. Dokumentet kan också skickas per post för underskrift eller också kan någon åka runt för att samla in underskrifter av deltagarna.

Enligt Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om bokslut och verksamhetsberättelse kan kommunernas och samkommunernas bokslut också undertecknas elektroniskt. Vid undertecknandet ska lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) beaktas. Bokföringsnämnden rekommenderar stark autentisering i sitt utlåtande BokfN 1899/2012.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe