Kommunförbundets årsberättelse 2017

Fastighetsskatten förändras efter kommunernas önskan

Kiinteistövero

Kommunerna har genom åren signalerat till Kommunförbundet att fastighetsskatten är i behov av en totalrevidering. År 2017 tog ärendet fart, och fastighetsskattesystemet ses nu över i två projekt.

– Kommunerna har ansett det vara problematiskt att fastigheternas beskattningsvärden släpar efter den reella värdeutvecklingen. Genom åren har beskattningsvärdena också snedvridits mellan de olika regionerna, säger Jukka Hakola, utvecklingschef för beskattning vid Kommunförbundet.

Målet för projektet för revidering av beskattningsvärdena för markområden är att beskattningsvärdena år 2020 bättre ska följa prisförändringarna och att de regionala skillnaderna ska motsvara verkligheten.

– Det är meningen att värderingen av marken på fastigheter i stor utsträckning ska basera sig på försäljningspriserna i området. I städernas centrum, där det inte finns någon handel med obebyggda fastigheter, är det tänkt att utvecklingen av aktielägenheternas försäljningspriser ska användas som stöd. Utifrån dessa uppgifter skapas nya prisområden, inom vilka värderingen kan justeras med hjälp av koefficienter. På så sätt kan till exempel strandnära läge beaktas, beskriver Jukka Hakola, som deltar i utvecklingsarbetet.

I slutet av år 2017 inleddes också ett projekt för att se över värderingen av byggnader.

– Värderingen av byggnader baserar sig på byggkostnader, men nivån släpar efter och varierar mellan olika områden. Avsikten är också att systemet för värdering av byggnader ska förenklas betydligt.

Målet är att byggnadens beskattningsvärde endast baserar sig på det pris per enhet som fastställts för byggnadstypen och utgående från byggnadens storlek och ålder.

Kommunförbundet bidrar till utvecklingsarbetet med sin sakkunskap.

– Vi bedömer olika modeller och beskattningsunderlag och deras skattepåföljder för kommunerna. Vi deltar i utvecklingsarbetet för att se till att revideringen leder till ett gott resultat för både kommunerna och kommuninvånarna.

Efter förändringarna borde kommunerna år 2020 ha ett betydligt rättvisare och mer genomskinligt fastighetsskatteunderlag.

Jukka HakolaJukka Hakola.

Läs fler utvecklingsberättelser från år 2017:

Kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen visualiserades: Kommunförbundets förändringsstöd utgår från kundernas behov

En bredare syn på välfärden

lateral-image-left
lateral-image-right
tags