Offentligrättsliga fordringar

Indrivning av biblioteksfordringar

Kuvassa asiakaspalvelua kirjastossa

I början av 2017 trädde  en ny lag om allmänna bibliotek (1492/2016) i kraft. I och med lagändringen får bibliotekens förseningsavgifter, avgifter för reserverat material som inte avhämtats och exempelvis hyror för uthyrda lokaler drivas in genom utsökning utan dom eller beslut om betalningsskyldighet från domstol.

Revideringen ändrade indrivningen av biblioteksfordringar: tidigare har all indrivning av avgifter för biblioteksverksamheten genom utsökning krävt domstolsbeslut.

Bestämmelser om saken finns i 12 § i bibliotekslagen.

§ 12

Avgiftsfrihet och avgifter

Användning, utlåning och reservation av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning är avgiftsfria. Avgiftsfria är också de fjärrlån som de allmänna bibliotek som sköter riksomfattande eller regionala utvecklingsuppdrag ger andra allmänna bibliotek.

För material som återlämnas för sent, för reserverat material som inte avhämtas och för de allmänna bibliotekens andra än i 1 mom. avsedda prestationer kan kommunen ta ut en skälig avgift som högst motsvarar beloppet av de totala kostnader som tillhandahållandet av prestationen medför för kommunen.

Bestämmelser om avgifters direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Riksdagens biträdande justitieombudsmans ställningstagande till indrivning av bibliotekslån som förfallit.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har tagit ställning till indrivningen av biblioteksfordringar i sitt beslut EOAK/3379/2017:

Enligt beslutet anser den biträdande justitieombudsmannen att det är fråga om en avgift som baserar sig på kommunens lagstadgade uppgifter och som enligt 1 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter och 2 § i tillhörande förordning verkställs som en offentlig avgift enligt nämnda lag med beaktande av lagens bestämmelser om preskriptionstider. Märk väl, att avgiften kan drivas in oberoende av om det i lagens bestämmelser om avgiften särskilt hänvisas till lagen om verkställande av skatter och avgifter. Preskriptionstiden fastställs därmed enligt lagens 20 § till fem år och preskriptionstiden kan inte avbrytas.

Således tillämpas bestämmelsen om fem års preskriptionstid som inte kan avbrytas enligt 20 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter också på biblioteksavgifter som uppstått innan den nya bibliotekslagen trädde i kraft, dvs. år 2016 eller tidigare. Härav följer att indrivningen bör upphöra i fråga om sådana preskriberade biblioteksfordringar som avses i biträdande justitieombudsmannens beslut.

Skadeståndsavgifter för material som inte återlämnats eller som skadats på grund av användarens agerande är fortfarande så kallade privaträttsliga avgifter och en rättslig indrivning av dem kräver domstolsbeslut.

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.