Uppgifter om kommunala organ, förtroendevalda och deras arvoden

Statistik över kommunalval och demokrati

En gång per fullmäktigeperiod sammanställer Kommunförbundet information om kommunala organ, förtroendevalda och deras arvoden. För den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017 har det redan publicerats en utredning över antalet ledamöter i fullmäktige i de olika kommunerna.

Antal fullmäktigeledamöter

Rapporten Valtuustokoot Manner-Suomen kunnissa valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021 -behandlar antalet fullmäktigeledamöter och utvecklingen av antalet i fastlandskommunerna och i de övriga nordiska länderna.

I Excel-filen i slutet av denna sida anges antalet fullmäktigeledamöter i de olika kommunerna 1.6.2017.

Meddelande om storleken på fullmäktige 13.1.2017:Fullmäktigestorleken ändras i var tredje kommun – växer endast i två

Kommunalvalskandidater

Sammanlagt 33 618 kandidater ställde upp i kommunalvalet i april 2017, vilket är 3 507 färre än i föregående val. Av Kommunförbundets kandidatanalys framgår att antalet unga kandidater minskade och antalet kvinnor ökade.

Arvoden och ersättningar

Rapporten Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013 innehåller jämförelsematerial om mötesarvoden för kommunala förtroendevalda, ersättning för inkomstbortfall, arvoden som betalas för viss tid, årsarvoden till ordförande och andra särskilda arvoden och ersättningar. Uppgifterna baserar sig på material som Kommunförbundet fått av kommunerna. De senaste uppgifterna är från år 2013. Kommunförbundet gör en ny utredning över arvodena för den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017, och resultaten av utredningen publiceras i början av år 2018.

Kommunernas förtroendevalda och organ

Uppgifter om fullmäktige- och styrelseordförandena i fastlandskommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017 finns i bilagan till meddelandet. En ny rapport över ordförandena blir klar i slutet av år 2017.

Rapporten Kokokuva Manner-Suomen kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajista vuonna 2013 ger en profil över ordförandena i fullmäktige, styrelser och nämnder. Rapporten innehåller också uppgifter om organens ledamöter.

Rapporten Kuntavaalit, luottamushenkilöt ja toimielimet ARTTU2-kunnissa vuosina 2005-2013 innehåller en översikt över kommuninvånarnas deltagande i kommunalval med tanke på kandidatuppställningen och det egentliga valdeltagandet. Andra delen av rapporten fokuserar på kommunala förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder. I publikationen finns också information om andra kommuner utöver ARTTU2-kommunerna.

Länkar till rapporter från andra informationsproducenter

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman