Kontaktuppgifter

Besöksadress

Boulevarden 6

Postadress

10900
HANGÖ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@hanko.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
078
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Grannkommuner

Vänorter

Halmstad
Sverige
Gentofte
Danmark
Stord
Norge
Haapsalu
Estland