Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Det utjämningssystem för stora kostnader inom barnskyddet som trädde i kraft 1.3.1999 har under sin giltighetstid hunnit väcka många frågor i anslutning till avgränsning och tolkning i praktiken. Kommunförbundet gav rekommendationer om utjämningssystemet i cirkulär 8/80/1999 (23.2.1999). Dessa

Lagen om indrivning av fordringar (513/99) trädde i kraft 1.9.1999. Konsumentverket har gett ut en samling anvisningar som innehåller principerna för god indrivningssed. ​Enligt 4 § lagen om indrivning av fordringar får vid indrivning inte användas ett förfarande som strider mot god indrivningssed

​Lagen om ändring av marktäktslagen (495/2000) gavs 26.5.2000 och ändringen träder i kraft 15.6.2000. Vid ändringen gjordes de mindre ändringar i marktäktslagen som markanvändnings- och bygglagen (132/1999) gav anledning till. Förbudet enligt 6 a § den gamla byggnadslagen (370/1958) mot marktäkt i

​Miljöskyddslagen (MSL) och till den anknutna lagändringar samt miljöskydds-förordningen (MSF) och vissa ändringar av förordningar har trätt i kraft 1.3.2000. Ändringar har gjorts i synnerhet i vatten- och avfallslagen, lagen om grannelagsförhållanden och hälsoskyddslagen. Lagarna om luftvård

​Den nya miljöskyddslagen och därmed sammanhängande lagändringar samt miljöskyddsförordningen och ändringar i förordningar träder i kraft 1.3.2000. I samband med ändringen har bl.a. lagen om miljötillståndsförfarande och flera andra lagar upphävts och lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

Riksdagen har antagit en lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Lagen har stadfästs 23.12.1999. Med denna lag ändras 7 a § 1 och 8 mom. i lagen av den 3 augusti 1992 (734/1992), sådana de lyder i lag 1134/1996. Utöver detta fogas en ny 6 a § till lagen, som träder i