Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Den nya lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 1 mars 2017 och ersätter lagen från år 1986 med ändringar. Kommunen ansvarar fortfarande för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område och bland annat för organiseringen av hälsokontroller. Sjukvårdsdistriktet stöder kommunen med sin

Valkretsstämmor Kommunförbundets fullmäktige fattade 12.11.2015 beslut om ändringar i förbundets stadgar. Till ändringarna hör att förbundets högsta organ, fullmäktige, byter namn till förbundsdelegationen. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter, av vilka 66 väljs vid ett val som förrättas 15

​Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto ry har förhandlat om justering av grunderna för ersättningar i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto ry som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 27.10.2015

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal för 2017–2019 om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk. Ersättningen baserar sig på förhandlingar mellan parterna och på en undersökning som Kopiosto år 2016 lät utföra om mängden

Den nya livsmedelslagen trädde i kraft 1.3.2006. Tillsynsmyndighetens uppgifter förändras inte avsevärt. Nytt är en lagstadgat mer systematisk tillsyn och mer avgifter. Också lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet innehåller denna skyldighet till systematik och avgifter