Kommunförbundets medlemstjänster

Intressebevakning

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundets intressebevakning stöder kommunerna.

Intressebevakningen är vår viktigaste uppgift. Vi bygger en hållbar framtid för kommunerna och hela samhället. Genom samverkan får vi större genomslagskraft.

Initiativ, utlåtanden, hörande i riksdagen och  påverkansmöten är en del av vårt dagliga påverkansarbete. Vi påverkar i nationella arbetsgrupper och i EU:s organ. Vi arbetar för att bygga hållbara kommuner. Bekanta dig med våra mål!

Intressebevakningen som vi bedriver för kommunerna är proaktiv påverkan i rätt tid. Vi driver kommunernas sak. Våra intressebevakningstjänster är

  • Proaktiv omvärldsbevakning och sondering verksamhetsmiljön
  • Påverkansarbete
  • Bedömning av konsekvenser i kommunerna

Omvärldsbevakning och sondering av verksamhetsmiljön

Vi bevakar och sonderar samhällsutvecklingen, förändringar i kommunernas verksamhetsmiljö och lagstiftningens utveckling framtidsinriktat. I kommunnätverken identifierar vi kommunernas behov och synpunkter och kartlägger dem med särskilda utredningar och enkäter.

Påverkansabete

Vi påverkar och driver kommunernas sak i vårt dagliga arbete. Initiativ, utlåtanden, hörande i riksdagen och påverkansmöten är en del av vårt dagliga påverkansarbete. Vi påverkar aktivt i flera nationella arbetsgrupper och lyfter fram kommunernas behov och synpunkter också i EU:s organ.

Bedömning av konsekvenser i kommunerna

Bedömning av konsekvenser, kostnadskalkyler och beräkningar av vilka konsekvenser verkställandet av regelverk och bestämmelser får i kommunerna hör till våra intressebevakningstjänster. 

Du kan läsa mera om vårt intressebevakningsarbete samt om våra mål och tjänster här.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman