Pressmeddelande, 

Den krisande kommunekonomin behöver stödjas också nästa år – budgetförhandlingarna måste ge en lösning

Kommunförbundets styrelses arbetsutskott kräver att kommunekonomin får coronastöd också nästa år. Enligt förbundets uppskattning, som baserar sig på enkäter bland kommunerna, kommer coronaepidemin att försvaga den kommunala ekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021.

Under höstens budgetförhandlingar måste det fattas beslut som lindrar krisen i kommunekonomin, tryggar välfärdstjänsterna och som dämpar trycket att höja kommunalskatten.

Kommunförbundet föreslår att kommunernas andel av samfundsskatten ska vara förhöjd också år 2021.

I budgetförhandlingarna måste man sätta igång en beredning för att på ett bestående sätt stärka kommunernas inkomstbas genom att en del av kapitalskatterna styrs till kommunerna.

Kommunförbundet kräver att statsandelsnedskärningen på över 234 miljoner euro, som gjordes till följd av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet, nu bör upphävas eftersom förlängningen av arbetstiden till största delen är slopad. Annars skulle staten i strid med regeringsprogrammet skära ned den statsandelsfinansiering som är riktad direkt till kommunal basservice.

Staten måste förhålla sig återhållsamt till nya och utvidgade uppgifter för kommunerna.

Dessutom vill Kommunförbundet påskynda en reform av fastighetsbeskattningen. Den har skjutits upp upprepade gånger, vilket förorsakar osäkerhet bland aktörerna.

Kommunerna erbjuder lösningar för att främja sysselsättningen

Kommunernas förutsättningar att tillhandahålla sysselsättnings- och företagstjänster måste förbättras. Alla kommuner som ansökt om att få delta i sysselsättningsförsöken bör får göra det.

Hållbar stimulering behövs också framöver

Åtgärderna för hållbar stimulering som stöder kommunernas klimat- och sysselsättningsmål bör fortsätta. Behovet av stimulering är mest akut inom energi- och inneluftrenoveringar samt kollektivtrafik, fotgängar- och cykeltrafik.

Vid beredningen av stimulansåtgärderna måste man grundligt höra kommunerna och städerna, eftersom de har en betydande roll då det gäller att främja projekten i samarbete med i synnerhet företagen.

Närmare upplysningar:

Joona Räsänen, styrelseordförande, tfn 050 547 5590

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907 

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Minna Punakallio, chefsekonom, tfn 040 751 5175