Miljö

Hållbar utveckling

De kommuner som iakttar principerna för hållbar utveckling säkerställer att nuvarande och framtida invånare har goda livsmöjligheter.  Den ekonomiska verksamheten anpassas till naturens villkor samtidigt som invånarnas möjligheter till inflytande och social rättvisa stöds. Kommunen beaktar inverkan av sina beslut på andra kommuner.

I kommunernas arbete med hållbar utveckling har ett viktigt verktyg varit programmet Lokal Agenda 21, dvs. en lokal agenda eller ett program för hållbar utveckling i kommunen. De teman som ingår i den lokala agendan eller kommunernas program för hållbar utveckling fördjupas till exempel i kommunernas klimatkampanj. 

På europeisk nivå är det centrala verktyget i kommunernas arbete med hållbar utveckling de så kallade Ålborg-åtagandena. På internationell nivå är det organisationen ICLEI - Local Governments for sustainability som utvecklar och koordinerar detta arbete.

Finlands Kommunförbund har dragit upp riktlinjer för det egna arbetet och kommunernas arbete bland annat genom ett handlingsprogram för hållbar utveckling.

tags