Miljö- och hälsoskydd

Kommunen ska trygga en sund livsmiljö för sina invånare med hjälp av miljö- och hälsoskyddet. Bestämmelser om miljö- och hälsoskydd finns enligt hälso- och sjukvårdslagen i hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och veterinärvårdslagen. Tillsynen över konsumentsäkerhetslagen överfördes från kommunerna till Säkerhets- och kemikalieverket den 1 maj 2016.

Tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet sker i regel systematiskt och är avgiftsbelagd men kostnaderna för utredningar vid eventuella epidemier ansvarar ändå kommunen för. 

Lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009) förutsätter att kommunerna organiserar miljö- och hälsoskyddet inom en sådan enhet som till sitt förfogande har personalresurser motsvarande minst 10 årsverken för skötseln av miljö- och hälsoskyddsuppgifterna. Hela miljö- och hälsoskyddet (alla speciallagar) ska koncentreras till ett och samma organ. 

Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen inom miljö- och hälsoskyddet och ger handledning och rådgivning till kommunerna, särskilt i fråga om förvaltningen, avgiftsfrågorna och det regionala samarbetet. 

Regeringen Sipilä drog den 5 april 2016 upp riktlinjerna för miljö- och hälsoskyddet och de uppgifter som ska överföras från kommunerna till landskapen. En kommun som har tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser kan emellertid komma överens med landskapet om att organiseringsansvaret till denna del överförs till kommunen då de i lag stadgade kriterierna är uppfyllda.

Tilläggsuppgifter

Jourbehoven inom miljö- och hälsoskyddet och vattenhushållningen i landskapen

Syftet med utredningen var att bedöma behovet av en egen eller en gemensam jour för miljö- och hälsoskyddet och vattenhushållningen i landskapen samt att vid behov utarbeta förslag till hur jouren ska

Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft
Läs mer om dessa teman