Till Social- och hälsovårministerieds 22.11.2017, Dnro 844/03/2017

Kommunförbundets utlåtande om utkastet till regeringsproposition om lag om valfrihet inom social- och hälsovården

Kommunförbundets styrelse tog onsdagen den 22 november ställning till lagutkastet om valfrihet inom social- och hälsovården. Kommunförbundet anser att en vårdreform behövs och stöder en kontrollerad utvidgning av valfriheten. Den modell som presenteras i lagutkastet behöver ändå förenklas, förtydligas och rättas till.

Enligt förbundets bedömning håller landskapens självstyrelse på att bli mycket begränsad. I förbundets utlåtande bedöms bland annat modellerna för produktionen av valfrihetstjänster, uppfyllelsen av de mål som satts för reformen, kostnadsverkningarna och förutsättningarna för integration av social- och hälsovårdstjänsterna.

Om organiseringen och produktionen skiljs åt, en modell med flera producenter tillämpas och valfrihetstjänsterna släpps ut på marknaden skapas inte en struktur som stöder integrationen. Integrationen är problematisk i synnerhet med tanke på kunder som behöver flera tjänster samtidigt, eftersom tjänsterna sprids på olika aktörer. Kunder som behöver många tjänster kan falla mellan två stolar inom social- och hälsovården, säger Kommunförbundet i sitt utlåtande.

Med hänvisning till grundlagsutskottets ställningstaganden har skyldigheten att bolagisera valfrihetstjänsterna slopats i lagutkastet. I utkastet ingår nu i stället en skyldighet för landskapets affärsverk att organisera sina valfrihetstjänster på ett sätt som i stor utsträckning kan jämföras med bolagisering. Kommunerna bör få möjlighet att vara producenter.

Utlåtandet finns i bilagan längst ner på sidan
 

På Kommunförbundets webbtjänst

Valfriheten bör utvidgas på ett kontrollerat sätt – modellen behöver justeras
Kommunförbundet informerar 22.11.2017

tags

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information