Utlåtanden

Äldreombudsmannens rapport till riksdagen är ett noggrant förberett paket som tar upp de utmaningar, risker och hot som digitaliseringen av samhället och digitaliseringen av tjänster innebär för den åldrande befolkningen och deras tillgång till tjänster. För närvarande ligger ansvaret för den

​ Allmänt Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 21 december 2012 en bred arbetsgrupp med uppdrag att bereda ett förslag till statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasieundervisningen samt utvärdera förslagets