Bokföringsanvisningar, publicerad 25.10.2016

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner

Bokföringsnämndens kommunsektion har reviderat sin allmänna anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner. Kommunerna och samkommunerna ska iaktta den nya allmänna anvisningen i sina bokslut fr.o.m. räkenskapsperioden 2016.

I den reviderade anvisningen har beaktats bland annat de ändringar som gjorts i kommunallagen (410/2015) och bokföringslagen (1620/2015) efter att den tidigare upplagan gavs ut. Bland annat bokföringen av förvaltade medel och förvaltat kapital samt erhållna donationer har preciserats. Egendom som erhållits genom donation eller testamente utan begränsningar för användningen bokförs under balansposter enligt sin natur. Donationsfondernas kapital upptas bland donationsfonderna när det finns ett villkor för användningen av medlen och kapitaltillväxten i ett avtal, testamente eller gåvobrev.

Enligt anvisningen kan kommunerna inte tillämpa den möjlighet som bokföringslagen ger att bokföra placeringsfastigheter, derivatavtal eller finansiella värdepapper till verkligt värde. Kommunerna kan inte heller tillämpa bokföringslagen bestämmelse om upptagande av tillgångar som förvärvats genom finansiella leasingavtal. Enligt bokföringslagen får leasingtagaren ta upp tillgångarna i bokslutet som om de hade köpts.

Övriga allmänna anvisningar

Bokföringsnämndens kommunsektion har reviderat sin allmänna anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner 25.10.2016. Anvisningen publiceras i november och tillämpas i bokslutet för räkenskapsperioden 2016. Den svenska översättningen publiceras så snart den är klar. Kommunsektionen kommer inom det här året också att revidera sin allmänna anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner. 

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.