Nyhet från kommunsektorn, publicerad 18.10.2016

Uppgörande av ekonomiplan för året 2019

Kommunerna och samkommunerna ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år och i detta fall innefattar ekonomiplanen åtminstone året 2019.

Vård- och landskapsreformen ska enligt planerna implementeras vid inledningen av år 2019. Lagstiftningen som berör reformen har trots allt inte godkänts och hinner inte godkännas under år 2016. Beslut som baserar sig på ofullständig lagstiftning kan inte fattas, utan man måste trygga sig på gällande lagstiftning. Därmed rekommenderar Kommunförbundet, på basen av de nuvarande direktiven, att kommunerna och samkommunerna uppgör ekonomiplanen för år 2019 på ett sätt där man i uppgifterna inte beaktar den möjligtvis kommande reformen.

Den nya lagen eller lagstiftningen som berör kommunerna eller uppskattningarna gällande framtiden är trots allt viktiga i ekonomiplanens verbala allmänna motiveringar. De allmänna motiveringarna granskas ur nationalräkenskapernas, kommunalekonomins samt den regionala och den enskilda kommunens synvinkel. Uppgörandet av alternativa beräkningar rekommenderas, åtminstone för kommunens eget bruk och som fungerar som stöd i ledarskapet.

Avsikten med bestämmelserna om budget och ekonomiplan i kommunallagen är att se till att kommunens uppgifter och ekonomi vilar på hållbar grund och är i balans. I den ekonomiska planeringen utgår man från de långsiktiga mål för kommunens verksamhet som ställs upp i kommunstrategin, prognoser för ekonomins, befolkningens och näringslivets utveckling samt förändringarna i verksamhetsmiljön. I ekonomiplanen och budgeten presenteras de mål för verksamheten och ekonomin genom vilka dessa ska uppnås och de anslag dessa kräver.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för både kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att kommunstrategin genomförs i budgeten och ekonomiplanen, och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I budgeten godkänner fullmäktige bindande mål för budgetårets verksamhet och ekonomi. Budgeten är juridiskt bindande, men ekonomiplanen är endast riktgivande till övriga delar än i fråga om de åtgärder som föreslagits för att täcka ett underskott.

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.