Kommunsektionens utlåtande 116 om behandlingen av ränteswapavtal i kommunernas bokslut

lausunto

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett ett utlåtande om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut (utlåtande 116). Enligt utlåtandet är derivatavtalets karaktär avgörande för hur avtalet behandlas i bokföringen. I utlåtandet tas det ändå inte ställning till om ett enskilt avtal är säkrande eller inte, utan detta måste den bokföringsskyldige avgöra själv. Om den bokföringsskyldige anser att derivatavtalen är säkrande, ska detta verifieras och dokumenteras samt beskrivas i bokslutet. I utlåtandet preciseras också vilka uppgifter som ska ges i verksamhetsberättelsen och noterna.

På ränteswapavtal tillämpas separat värdering enligt BokfL 3:3.1 § 7 punkten utgående från den allmänna försiktighetsprincipen (BokfL 3:3.1 § 4 punkten). Det innebär att gällande negativa avtal värderas avtalsspecifikt till det värde de har på bokslutsdagen.

Om den bokföringsskyldige anser att det är motiverat att använda andra metoder än separat värdering och värdering enligt bruttoprincipen för bokslutet ska ge en rättvisande bild enligt BokfL 3:2.1 §, kan den bokföringsskyldige använda någon annan metod som presenteras i utlåtandet. Till dessa metoder hör bland annat s.k. nettohantering av ränteswapavtal som ingåtts i säkringssyfte. Den metoden har redan tidigare godkänts i Bokföringsnämndens utlåtanden.

I utlåtandet ges också närmare bokföringsanvisningar till exempel med tanke på situationer där ränteswapavtalen ändras eller det finns ett optionsavtal i anknytning till dem.

Läs mer:

Etiketter