Preliminära statsandelsberäkningar för de enskilda kommunerna år 2018

vos2018

Kommunförbundet publicerade sina första kommunvisa preliminära beräkningar av statsandelarna för år 2018 vid FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 11.5.2017. Beräkningarna publicerades samtidigt också på Kommunforbundet.fi https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/ekonomi/statsandelarna-2018.

Enligt de preliminära beräkningarna är statsandelsprocenten 25,34 och kommunens självfinansieringsandel 3 600 euro per invånare år 2018.

De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering för år 2018 beror på konkurrenskraftsavtalet (121 miljoner euro, -22 €/inv.) och justeringen av kostnadsfördelningen (-73 miljoner euro, verkningarna för enskilda kommuner beror på de kalkylerade kostnaderna). I kalkylerna har också beaktats att sänkningen av klientavgifterna för småbarnspedagogik delvis kompenseras kommunerna via statsandelssystemet (+25 miljoner euro, höjning av statsandelsprocenten med 0,09 procentenheter). Också förändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter enligt kommunekonomiprogrammet har beaktats.

När statsandelen uppskattas bör man beakta båda delarna i det tudelade systemet, dvs. statsandelen för kommunal basservice och statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.  

Statsandelsberäkningarna för år 2018 uppdateras nästa gång i juni, september och november 2017. Kalkyleringsmodellen för statsandelarna blir klar efter budgetmanglingen hösten 2017. De slutliga besluten om statsandelsfinansieringen år 2018 fattas i slutet av december 2017.

Etiketter