Med sikte på nästa fullmäktigeperiod

​​​​​​​Granskningen av kommunallagen har inletts

Hur bra lagar fungerar testas bäst i praktiken: den nuvarande kommunallagen reviderades grundligt år 2015. Erfarenheter av hur bra lagen fungerat har nu samlats in i några års tid och det är därför möjligt att utvärdera hur lyckade ändringarna varit och vilka ändringsbehov som finns.

Ett flertal delhelheter granskas

Finansministeriet utsåg 15.8.2019 en arbetsgrupp med uppgiften att granska hur kommunallagen fungerar. Arbetsgruppens mandattid löper fram till 30.9.2020. Följande fullmäktigeperiod inleds 1.6.2021, varvid åtminstone en del av reformerna kan träda i kraft på ett naturligt sätt.

I arbetet granskas kommunallagens bestämmelser om förvaltning, organisation och ledning samt ekonomibestämmelser. Därtill utvärderas behovet av att ändra bestämmelser om kommunernas samarbete, i synnerhet bestämmelserna om samkommuner.

Arbetet stödjer sig på nätverk

Arbetet fördelas på tre grupper, och i alla dessa finns Kommunförbundet representerat. Därtill har man utnämnt permanenta sakkunniga från kommuner och samkommuner.

- Utnämnandet av permanenta sakkunniga för arbetet är en bra sak. Arbetet får en praktisk vinkling, och samtidigt öppnas beredningen ytterligare, säger Kommunförbundets ledande jurist Juha Myllymäki.

- Från Kommunförbundets sida började vi sparra vid koncernledningens runda bord direkt samma dag som gruppen utsågs. Tjänstemän som ansvarar för de stora städernas koncernledning finns representerade i nätverket, vilket innebär en otrolig mängd erfarenhet och åsikter, berättar Myllymäki.

Diskussionerna gällde bland annat jävsbestämmelserna och de problem som de orsakar koncernledningen, den strikta bestämmelsen i kommunallagen gällande beviljande av lån, samt många andra frågor som bör beaktas i granskningen av kommunallagen.  Enligt Myllymäki var diskussionerna frimodiga men sakliga.

- Vi på Kommunförbundet behöver sådana här nätverk och möten för att budskapet för beredningen ska vara färskt och slagkraftigt, poängterar Myllymäki. 

 

Läs mer

Arbetsgrupp utreder behovet av ändringar i kommunallagen(vm.fi, på finska)
Projektets huvudsida inom statsförvaltningen

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (vm.fi, pdf, på finska)

Etiketter