Ja till planering av stadsregioner!

Stadsregionerna behöver planering som samordnar behoven inom markanvändning, byggnadsproduktion och investeringar i infrastruktur. Enligt en enkät som riktades till Kommunförbundets största stadsregioner är samarbete nödvändigt, men det måste vara möjligt att komma överens om hur samarbetet sker på regionsbasis.

  • ”Stadsregionnivån är just den planeringsnivå där markanvändning och trafik kan samordnas.”
  • ”Olika områden har olika traditioner, och man bör kunna göra lokala avvägningar”.

Majoriteten av enkätdeltagarna ansåg att stadsregionplaneringen bör regleras i lag, så att den också skulle ha rättsverkningar. Även ett fritt utformat förfarande som baserar sig på avtal fick understöd. 

Om stadsregionplaneringen vore lagstadgad borde det gälla även andra regioner än de fyra största stadsregionerna. Om stadsregionplaneringen hade rättsverkningar borde den åtminstone till betydande del föra över de frågor som styrs av landskapsplanen till kommunerna.

  • ”Modellen kunde vara lagstadgad, men den skulle kunna erbjuda en möjlighet till rättsverkningar eller frihet från rättsverkningar. Inget tvång, bara morötter.”

Lite över hälften av de tillfrågade ansåg att kommunerna själva bör kunna fatta separata beslut om stadsregionplaneringen. Å andra sidan bedömde nästan hälften att även beslutfattandet skulle kunna ligga hos en samkommun eller ett annat gemensamt organ. Även ett gemensamt möte för fullmäktige gavs som förslag. I vilket fall som helst bör man garantera att en enskild kommun inte kan förhindra att planen förverkligas.

  • ”Även om planen vore strategisk får det inte vara möjligt att agera i strid mot de riktlinjer som dragits upp.”

I januari 2019 skickade Kommunförbundet per e-post ut en snabbenkät gällande stadsregionplanering till de tio största stadsregionerna i Finland: centralorterna och en kranskommun i varje stadsregion. Enkäten riktades till kommunens ledning/sektorchef samt till den som ansvarar för planläggning. Alla regioner deltog i enkäten.

Resultaten från enkäten har sammanställts i en promemoria: ”Stadsregionplaneringens roll i MBL-reformen. En snabbenkät till de tio största stadsregionerna.”

Etiketter