Kommunförbundet anser att ministeriernas korrigeringsförslag till social- och hälsovårdslagstiftningen är otillräckliga

Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet presenterade onsdagen den 27 februari sina korrigeringsförslag till de problem grundlagsutskottet lade fram angående lagpaketet i anslutning till landskaps- och vårdreformen. Ur kommunernas synvinkel och med tanke på hela reformens funktion är korrigeringsförslagen inte tillräckliga.

Kommunerna skulle inte få producera tjänster: motivering saknas

Grundlagsutskottet konstaterade att det inte framställts tillräckliga motiveringar till varför kommunerna inte får producera social- och hälsovårdstjänster. Ministerierna svarade att en omfattande möjlighet att producera social- och hälsovårdstjänster innebär en betydande risk och kan äventyra landskapens förmåga att producera tjänster på det sätt som grundlagen förutsätter. I synnerhet om det skulle innebära konkurrens om kompetent personal.

Det handlar om en begränsning av kommunernas kompetensområde för vilket ministerierna fortfarande inte framfört tillräckliga grunder. Konkurrensen om personal har uppmärksammats endast i förhållandet mellan landskap och kommun, trots att samma konkurrenssituation kan uppstå mellan landskap och privata producenter.

Är det sannolikt att kommunens och landskapets serviceproduktion till stora delar skulle vara överlappande och därför skulle kommunens verksamhet leda till större personalbehov? Enligt Kommunförbundet måste man låta kommunen och landskapet komma överens om kommunens möjlighet att producera service.

Gränsen för kompensation av kommunernas egendom sänktes något, men inte tillräckligt

Ministerierna justerade gränsen för kompensation vid överlåtelse av kommunernas egendom en aning neråt. Det tidigare förslaget om en procentenhets gräns för skattehöjningsbehovet sänktes till 0,7 procentenheter.

Kommunförbundets förslag till grund för kompensation är ett skattehöjningsbehov på 0,25 procentenheter eller minst 3 miljoner euro. Då skulle gränsen vara hållbar för kommunerna.

Det som fortfarande förblir oklart är huruvida egendomskompensationen omfattar lösöre och förlust av andelar av grundkapital i samkommuner.

EU-notifieringsfrågan olöst

Notifieringen till EU är en fråga som Kommunförbundet lyft fram. Regeringen höll fast vid sin ståndpunkt att ministeriernas förslag är problemfritt med tanke på statligt stöd.

Saken måste ändå lösas på ett hållbart sätt. Det räcker knappast med det anmälningsförslag ministerierna framställt.

Finansiering för landskapen

Grundlagsutskottet förutsatte att lagstiftningen tryggar finansieringen av tillräckliga social- och hälsovårdstjänster för att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Enligt utskottet kan problemen i de föreslagna bestämmelserna korrigeras genom att man slopar gränsvärdena ”40 % av landets befolkning” och ”i mer än sju landskap”, eller luckrar upp dem.

I ministeriernas korrigeringsförslag har gränsvärdena inte slopats, de har sänkts en aning eller åtminstone formellt luckrats upp. Ett exakt belopp för en tillräcklig höjning anses inte kunna fastställas i lagen.

Läs mer om dessa teman