Kommunförbundet förtydligar om publicering av offentliga kungörelser

Kommunförbundet förtydligar sitt meddelande om publicering av offentliga kungörelser.

Pressmeddelandet Offentliga kungörelser läggs ut på kommunens webbplats fr.o.m. 1.1.2020 publicerades 8.8.2019 på Kommunförbundets webbplats.Enligt meddelandet skulle alla anslagstavlor slopas fr.o.m. 1.1.2020.

I vissa speciallagar nämns också efter 1.1.2020 anslagsförfarande och anslagstavla. Det ursprungliga meddelandet har därför korrigerats 20.11.2019.

De nya bestämmelserna i förvaltningslagen (62 a §, Offentlig kungörelse) inverkar inte på användningsområdet för kungörelseförfarandet. I speciallagstiftningen föreskrivs det om vilka ärenden som ska kungöras och i vilket skede av behandlingen kungörelsen ska ske. De kommunala tillkännagivanden som inte baserar sig på bestämmelser i en speciallag publiceras redan nu på kommunens webbplats med stöd av 108 § i kommunallagen.

Många tillståndsbeslut delges med stöd av en specialbestämmelse genom ett s.k. anslagsförfarande. Anslagsförfarandet slopas och ersätts med en offentlig kungörelse i enlighet med 62 a § i förvaltningslagen. Om det i en speciallag trots allt ännu finns ett omnämnande av anslagsförfarandet och myndighetens anslagstavla ska bestämmelsen fortfarande iakttas. Det samma gäller andra hänvisningar till myndighetens eller någon annan aktörs anslagstavla.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.