Lagpaketet om ekonomiska uppgifter innebär kostnader för kommunerna

Kommunernas ekonomirapportering kommer att ändras avsevärt när riksdagen godkänner lagpaketet om ekonomiska uppgifter. Lagpaketet ändrar bl.a. kommunallagen och kräver att kommunerna rapporterar sina ekonomiska uppgifter nästan i realtid till Statskontoret. Samtidigt som lagen träder i kraft blir JHS-rekommendationerna med anvisningar om ekonomirapportering, bokföring och kostnadsberäkning bindande.

Kommunförbundet utredde kostnaderna som förändringen för med sig. De som svarade på Kommunförbundets enkät ansåg att genomförandet av ändringarna kunde innebära kostnader på över en miljon euro för en enskild kommun. Omställningskostnaderna varierade mellan 30 000 och 1 700 000 euro/kommun. Kostnadsberäkningen verkar bero på kommunstorleken. I stora städer kan kostnaderna uppgå till flera hundra tusen. Kostnaderna beror på omställningar i processer och system. Enkäten visade också att de nya kraven på informationsinsamlingen ökar de fasta kostnaderna för underhållet av systemen.

På nationell nivå stiger omställningskostnaderna i kommunerna och samkommunerna till 24 miljoner euro. I regeringens proposition om lagpaketet nämns en successivt ökande nedskärning i statsandelen, vilket motiveras med produktivitetsvinsterna som den automatiska ekonomirapporteringen medför. Utgående från enkäten kan man säga att propositionens bedömning om en återbetalningstid på fem år för investeringen inte kommer att uppfyllas. Därför motsätter sig Kommunförbundet starkt nedskärningar i statsandelarna på det sätt som föreslås i propositionen. Digitaliseringsstödet till kommunerna borde riktas till de omställningskostnader som lagändringen medför, eftersom tidigare nedskärningar minskat kommunernas marginaler.

Moderniseringen av den automatiska ekonomirapporteringen är ett mycket välkommet, värdefullt och viktigt projekt. Den stöder kommunernas ledarskap genom att erbjuda referensdata som bättre motsvarar dagsläget, ökad demokrati och transparens i beslutsfattandet. De verkliga omställningskostnaderna måste dock göras synliga så att vi vet vad den här typen av reformer kostar kommunerna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe