Ändring i kommunallagen

Diskussion: Hur ser kommunernas e-möten ut år 2021?

Under den pågående revideringen av kommunallagen granskas bestämmelserna om elektroniska sammanträden. Ändringarna i kommunallagen träder i kraft 1.6.2021.

Kommunförbundet ordnade den 29 maj 2020 en diskussion online för drygt 20 kommuner. För att förbundet ska kunna representera kommunerna och tala om verkliga observationer i beredningen av lagstiftningen om elektroniska sammanträden var det viktigt att höra hur kommunerna lyckats lösa saken under pandemin, och om eventuella behov att utveckla lagstiftningen om e-sammanträden. Det var fråga om diskussion och hörande i informell anda.

Kommunerna valdes genom stickprov för att representera olika typer av kommuner av olika storlek. Kommunerna valde sina deltagare själva. Kommunerna/städerna som deltog var Esbo, Forssa, Helsingfors, Hyvinge, Jakobstad, Jyväskylä, Kauhajoki, Kuhmo, Kurikka, Letala, Lahtis, Muhos, Muonio, Nyslott, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Siikalatva, Tammerfors, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

De största problemen i kommunerna gällde sluten omröstning

De största utmaningarna vid de elektroniska mötena föreföll gälla möjligheterna att ordna sluten omröstning elektroniskt. Kraven på bild- och ljudförbindelse behöver också förtydligas. Ordförandes roll ändras vi e-sammanträden. Övervakningen av sammanträdets laglighet och ordning samt ökad trovärdighet i beslutsfattandet ansågs vara viktiga och utmanande i kommunerna.

Deltagarna hade olika syn på val av plats för det elektroniska sammanträdet och på hur väl samtalens konfidentialitet kunde säkerställas. Det finns med andra ord behov av utbildning för att etablera det nya sättet att arbeta.

Diskussionen gav något att arbeta vidare med i beredningen av Kommunförbundets anvisningar för elektroniska sammanträden.

 

Läs mer

Kommunernas elektroniska beslutsfattande under undantagsförhållanden har förenklats
Nyhet 16.4, uppdaterad 11.5.2020

Lagrummet (på finska). Kuntalaki muuttuu väliaikaisesti pandemiasta johtuen. Annaliisa Oksanen 29.4.2020

Införande av elektroniska sammanträdesförfaranden i kommunerna
Nyhet 17.3, uppdaterad 20.3.2020

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.