Kommunförbundet stöder kommunerna i verkställandet av klientavgiftslagen

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) har reviderats. I lagens andra paragraf som gäller uttag av avgift föreskrivs om de uppgifter som ska framgå av den faktura som sänds till klienten.

En sakkunniggrupp vid Kommunförbundet har utarbetat anvisningar till stöd för verkställandet av paragrafen. (på finska) Den svenska översättningen utkommer i juni. Lagändringarna träder i huvudsak i kraft 1.7.2021. De ändringar som handlar om avgiftstaket träder i kraft vid ingången av 2022.

Målet har varit att skapa praktiska anvisningar om tolkningen av 2 a § i klientavgiftslagen samt att utarbeta tydliga modellfraser med hjälp av vilka både de krav som ställs på klientavgiftsfakturor och kraven på likvärdiga tjänster för kommuninvånarna uppfylls. Anvisningarna tar också upp kommunens och samkommunens skyldighet att informera klienten om nedsättning och efterskänkande av avgift enligt i 11 § i lagen.

Det centrala innehållet i anvisningarna är följande:

 • Den klient av vilken avgiften tas ut
 • Den tjänst för vilken avgiften tas ut
 • Avgiftens storlek och avgiftsgrunden
 • Anteckning om serviceproducenten
 • Kontaktuppgifter till faktureraren
 • Uppföljning av avgiftstaket
 • Anvisning om omprövningsbegäran
 • Klientens integritetsskydd och personliga trygghet
 • Nedsättning eller efterskänkande av avgift

Modellfraserna i anvisningarna uppfyller klientavgiftslagens krav på vad klienten ska informeras om på fakturan. Vid utarbetningen av fraserna har målet varit ett tydligt och entydig språkbruk för att klienterna så lätt som möjligt ska förstå uppgifterna om avgiften.

Anvisningarna finns på finska och utkommer på svenska i juni. Modellfraserna har sammanställts på tre språk i slutet av anvisningarna: på finska, svenska och engelska.  Förhoppningen är att kommunerna ska ta anvisningarna i bruk direkt och ge respons om det finns något att anmärka på i dem. Anvisningarna finns bland Kommunförbundets publikationer (länk).

Respons på anvisningarna kan ges på adressen soster(at)kommunforbundet.fi under rubriken ”Respons på anvisningarna för verkställandet av 2 a § i klientavgiftslagen”.

Faktaruta: Dessa anvisningar är en av de produkter som utarbetats av Idéraffinaderiet kommunen och staten 

Tanken på anvisningarna föddes under den serie verkstäder i Idéraffinaderiet kommunen och staten som genomfördes år 2020. I samarbete med flera olika myndigheter, medborgarorganisationer och kommuner sökte man i verkstäderna lösningar på konkreta utmaningar som har att göra med samarbetet mellan kommun och stat samt digitaliseringen.

En av grupperna arbetade särskilt kring frågor gällande klientavgifter och utkomststöd, bland annat tillsammans med kommunerna och FPA. Under dessa samtal framkom behovet av att ge kommuninvånarna information med enhetligt och tydligt språkbruk.

Målet är att kommunerna genom att använda modellfraserna i dessa anvisningar kan lita på att lagens krav uppfylls och att fraserna är så tydliga som möjligt. Då de färdiga modellfraserna används kan klienternas erfarenheter av kommunala tjänster förenhetligas till denna del. Förhoppningen är att ett tydligt språkbruk också ska minska klienternas behov av att ställa frågor om fakturorna. Genom anvisningarna vill vi förenkla kommunernas arbete med att omsätta klientavgiftslagen i praktiken.

Läs mer om Idéraffinaderiet kommunen och staten.

 

Etiketter
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
 • finansmarknaden och reglering
 • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
 • placeringsverksamhet
 • derivat
 • betalningsförmedling och likviditet
 • samarbete mellan finansiella institut