Kunderna har stort förtroende för Kommunförbundet

Vi frågar varje år våra kunder hur vi lyckats med våra uppgifter.

Av dem som i år svarade på vår strategiska kundenkät ansåg 24 procent att vi förbättrat vår verksamhet i sin helhet jämfört med i fjol. En klar majoritet, det vill säga 64 procent, ansåg att vår verksamhet varit lika bra som året innan.

Allt fler kunder (88 %) är beredda att rekommendera Kommunförbundet till sina kolleger. Rekommendationsviljan är mycket hög och har ökat stadigt sedan 2018.

Kommunförbundets kunder anser att förbundet är mycket tillförlitligt. Framför allt bedömer kunderna oftare än tidigare att förbundet känner till kundernas behov.

Intressebevakning och rådgivningstjänster anses vara Kommunförbundets viktigaste uppgifter. Rådgivningstjänsten anses vara ytterst sakkunnig och tillförlitlig. Inom Kommunförbundet har vi utvecklat den rådgivning som våra sakkunniga erbjuder, vilket syns i att bedömningen förbättrats i fråga om tillgången jämfört med året innan. Kunderna upplever att tjänsterna har kunnat nås snabbt.

Snabb reaktionsförmåga vid förändringar får beröm

De som besvarade enkäten uppskattar att Kommunförbundet har reagerat snabbt på plötsliga förändringar i samhället. Man har aktivt tagit itu med de behov av information och stöd som coronatiden och Rysslands anfallskrig i Ukraina har gett upphov till. Kunderna upplever också att förbundet har kunnat stödja kommunerna i beredningen av välfärdsområdesreformen.

Enligt kunderna bör Kommunförbundet i och med välfärdsområdesreformen i synnerhet utveckla sin synlighet och förmåga att vara en föregångare när det gäller att definiera kommunernas framtida roll. Denna önskan har vi i Kommunförbundet beaktat genom att göra stärkandet av rollen till en viktig del av vår verksamhet under den kommande strategiperioden.

I enkäten kartlades de tillfrågades rekommendationsvilja, förtroende för Kommunförbundet samt uppfattning om betydelsen av och effektfullheten i de tjänster som Kommunförbundet tillhandahåller kunderna. Resultaten baserar sig på sammanlagt 430 enkätsvar. Enkätdeltagarna var kommundirektörer, andra tjänsteinnehavare i högsta ledningen i kommunerna, ledande förtroendevalda och ledningen av avtalskundrelationer.

Bekanta dig med:

Kommunförbundets tjänster

Kommunförbundets rådgivningstjänster

Kommunförbundets mål

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe