Ulla Karvo 4.12.2020

Beslut på högre nivå påverkar på det lokala planet

Det händer saker ute i världen! I Europa har man inte uppmärksammat i någon större grad det stora multilaterala avtalet i Asien. Avtalet blev klart efter nästan tio år av förhandlingar. Vad gäller den sammanlagda ekonomin omspänner avtalet ungefär en tredjedel av hela världen. Kina har en stark position i regionen, en ställning som säkerligen stärks av avtalet. Vad det tätare samarbetet i Asien kommer att betyda för den västerländska ekonomin återstår att se, men vi kan inte sitta stilla och titta på.

Genom att utveckla EU:s strategiska autonomi kunde man kanske svara på aktiviteten i Asien. EU vill öka sitt oberoende och sin självförsörjningsgrad utan att tala om protektionism. De senaste åren har bland annat diskussionen om självförsörjning inom energi och försvar dykt upp. Pandemin har understrukit vikten av självförsörjningen gällande strategiska förnödenheter och läkemedelsindustrin. Konkreta åtgärder för EU:s strategiska autonomi borde inkluderas i kommissionens planer för den tvååriga framtidskonferensen. Processen skulle ha inletts redan i våras men den har skjutits upp på grund av pandemin. Tyskland har som EU:s ordförandeland äntligen gått vidare med projektet.

Det händer alltså saker ute i världen! Valet i USA är över men maktskiftet återstår. Den sittande presidentens vånda över att lämna makten verkar utifrån betraktat obegriplig. För hans anhängare är den ingalunda obegriplig. Redan långt före valet inleddes en kampanj med halvsanningar, som kulminerade i direkt desinformation, som fann grogrund bland hans trogna anhängare. Folket är delat och var och en har sin sanning. Demokratin är i förlorarens roll.

Händelserna i USA borde i och för sig inte vara så obegripliga för Europa, men det är lättare att kritisera på avstånd. Vi har våra egna problem med demokratin och rättsstatsprincipen här hos oss. I EU förs en hård kamp om de kommande årens finansiering och stimulanspaketet. Rättstatsmekanismen som hör till kriterierna för stimulanspaketet har fått Ungern och Polen att resa sig mot hela paketet och hotar att genom sina nationella parlament kullkasta redan uppgjorda avtal. Situationen har tillspetsats och förhandlingarna har lämnats över till ordförandelandet Tyskland. Toppmötet i december borde få till stånd ett avtal utan att någon förlorar ansiktet!

Den andra oavgjorda stora EU-frågan är givetvis Brexit. Övergångsperioden går ut vid årsskiftet. Förhandlingarna har pågått i många år men flera besvärliga frågor ligger fortfarande på bordet nu på slutrakan. Det är till allas fördel att ett avtal nås.

Såväl förhandlingarna om finansieringspaketet som Brexit-förhandlingarna sägs påverka hela Europa. Det har talats om kris och EU:s oförmåga att fatta beslut, än en gång. Det beklagliga är att följderna av att till exempel stimulanspaketet fördröjs märks mest på kommunal och regional nivå och att Ungerns och Polens folk lider av sina egna länders politik. Händelserna ger inte någon trovärdig bild av unionens verksamhet. Men vi har tagit oss igenom svåra situationer förr.  Också nu bör vi komma ihåg att enighet är vår styrka i osäkra tider.

Den andra vågen av pandemin skakar hela världen och i synnerhet Europa. Smittspridningen har ökat till nästan samma nivå som i våras och de ekonomiska utsikterna är bekymmersamma. I flera EU-länder har hushållen stora problem.

Ljusglimten i den här svåra situationen är att framtagningen av ett vaccin mot coronaviruset framskrider. Det är bara människornas attityd till vaccinet som bekymrar. Enligt enkäter är vaccinationsmotståndet starkt särskilt i Frankrike och Spanien. I Tyskland förhåller sig ungefär hälften positivt till att låta vaccinera sig. Vaccinationsmotståndet underblåses med desinformation i sociala medier. Under utvecklingen av vaccinet har inga allvarliga bieffekter observerats och förhoppningsvis tas vaccinet emot som en lösning på vår beklämmande situation.

Vi går mot jul trots att vi knappast kan se fram emot ett traditionellt julfirande i år. I bästa fall får vi många beslut i mål före den välförtjänta pausen. Före coronakrisen kunde små problem kännas stora, småsaker som man inte bryr sig om att klaga över i dag, så något gott har krisen fört med sig.

Ulla Karvo

Kort om skribenten

Skribenten är direktör vid Kommunförbundet.