Annukka Mäkinen 1.11.2021

Det nationella programarbetet inom EU:s regional- och strukturpolitik inleds

Livskraften har i flera enkäter lyfts fram som ett av den nya kommunens viktigaste teman. Begreppet är brett men ändå så vardagligt: det är fråga om arbete, företagande, tjänster, kompetens, delaktighet samt en hållbar och trivsam livsmiljö. Det finns olika verktyg för att främja livskraften, såsom de möjligheter till utvecklings- och investeringsfinansiering som EU erbjuder för de kommande sju åren.

I november 2021 inleds genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitik i Finland för en ny sjuårsperiod. Programarbetet inom EU:s regional- och strukturpolitik ger också kommunerna möjlighet att ansöka om finansiering för olika utvecklingsåtgärder som ska stödja den lokala och regionala livskraften och välfärden. De främsta målen i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inom EU:s regional- och strukturpolitik gäller digitaliseringen och utnyttjandet av dess möjligheter, anpassningen till klimatförändringen samt övergången till cirkulär ekonomi. Målet är också att stärka sysselsättningen, kompetensen och delaktigheten. Ur kommunernas synvinkel är dessa ytterst viktiga teman som innefattar ett starkt lokalt och regionalt aktörskap samt en förmåga att söka nya lösningar. Det är värt att notera att kommunerna oftare än tidigare är målgrupp för den verksamhet som stöds.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inom EU:s regional- och strukturpolitik omfattar tre insatsområden där åtgärder för att främja målen finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och tre insatsområden där det finansiella instrumentet är Europeiska socialfonden (ESF+). Åtgärderna i Fonden för en rättvis omställning (FRO) som siktar på en kontrollerad avveckling av energitorven kommer inte att inledas förrän nästa vår. Programmets EU-finansieringsandel är knappt 1,5 miljarder euro och den nationella medfinansieringen (staten, kommunerna, övrig offentlig finansiering) är cirka en miljon euro. Finansieringen från Fonden för rättvis omställning kommer att uppgå till cirka 700 miljoner euro. De första ansökningarna om finansiering kan göras redan under slutet av året och de första finansieringsbesluten kommer att fattas våren 2022.

Det regionala genomförandet av målen för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 styrs av prioriteringarna i landskapsprogrammen och strategierna för smart specialisering, där de viktigaste utvecklingsprioriteringarna för varje landskap har fastställts. Den regionala förankringen är en central del av genomförandet av programmet. De särskilda målen stöder förutom utvecklingen av företags- och innovationsverksamheten samt forskningen också kommunernas och städernas roll och möjligheter att bidra till att programmets mål uppnås. Strategin för hållbar stadsutveckling genomförs i programmet med hjälp av de ekosystemavtal som ingås med 16 stadsregioner/städer.

Den nationella lagstiftningen, som trädde i kraft i september, kommer att ge en ram för programarbetet. Helheten består av tre olika lagar: den s.k. verkställighetslagen, finansieringslagen och företagsstödslagen. Under den nya programperioden kommer man bland annat att i stor utsträckning ta i bruk olika förenklade kostnadsmodeller som minskar byråkratin och för den verksamhet som finansieras i en mer resultatrik och verkningsfull riktning än tidigare.

Läs mera

Lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021)

Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021)

Länk till statsrådets webbplats

 

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MakinenAnnukka