Taina Väre & Annukka Mäkinen 25.1.2023

Kommunernas mångfald i centrum för den finländska kommunal- och regionalpolitiken

Kommunförbundet stöder kommunerna bland annat genom olika typer av nätverk. Frågorna som behandlas i de olika kommuntypsnätverken är i stort sett desamma. De har att göra med stora pågående reformer, förändringar i samhället och i synnerhet de senaste årens krissituationer.

De pågående reformerna berör alla kommuner, men reformernas betydelse och konsekvenser ser olika ut i olika delar av landet och i olika kommuner. Små och medelstora kommuner behöver olika metoder och åtgärder för att kunna hitta lösningar och fatta beslut som har konsekvenser i rätt riktning på lokal nivå.

Genom en mångsidig kommunal- och regionalpolitik kan man stödja styrkorna i kommuner, städer och regioner av olika storlek och typ samt utnyttja potentialen i en stärkt livskraft. Kommunal- och regionalpolitiken ska granskas och genomföras tvärsektoriellt och ministerieöverskridande. Utvecklingsbehoven och samverkan mellan livskraftsfaktorer ska också identifieras på längre sikt.

Säkerhet, försörjningsberedskap och fungerande infrastruktur har blivit viktigare i och med kriserna. Dessa områdens betydelse och åtgärderna som krävs inom dem varierar i olika delar av landet. Vägnätets skick och framkomligheten året om för invånare, företag och i synnerhet för tung trafik bör tryggas i hela landet.

Försörjningsberedskapen förutsätter produktion och förädling av inhemsk mat, fungerande transporter av industriråvaror samt ett trafikdugligt lägre vägnät, inklusive det privata vägnätet.

Multilokalitet har under pandemin blivit ett fenomen vars betydelse och konsekvenser undersöks för närvarande. Distansarbete och distansstudier fick en oplanerad skjuts framåt i mars 2020, och hybridarbetet har kommit för att stanna.

För att kunna säkerställa distansarbete och distansstudier, ökad platsoberoende rekrytering samt näringsverksamhet måste man se till att det i hela landet finns välfungerande och snabba kommunikationsförbindelser som motsvarar dagens behov. Fungerande telefon- och kommunikationsförbindelser är en del av den grundläggande infrastrukturen, och i och med att digitaliseringen går framåt är förbindelserna inte bara en viktig faktor för livskraften utan också en allt viktigare jämställdhetsfråga. 

Små och medelstora kommuner och städer erbjuder en trygg och bekväm miljö att bo, arbeta och driva företag i. Digitaliseringens möjligheter måste kunna utnyttjas till fullo även i dessa kommuner.

Alla kommuner oavsett storlek måste kunna utnyttja de finansieringsformer som finns tillgängliga, men man borde övergå från den nuvarande finansieringen som är splittrad i olika projekt till ett utvecklingsarbete som är långsiktigt och stöder samarbete mellan kommunerna.

De små och medelstora kommunernas och städernas specialbehov måste beaktas i vårens regeringsförhandlingar. Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet finns på vår webbplats och under punkt 5 finns alla mål som hänger ihop med behoven för i synnerhet små och medelstora kommuner och städer.

Kort om skribenten

Taina Väre är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MakinenAnnukka