Jari Lindström 24.2.2022

Kommunförsöken – ​​mer än bara experiment

De kommunala sysselsättningsförsöken startade för mindre än ett år sedan. Regeringen beslutade i halvtidsöversikten  att ansvaret för att sköta sysselsättningen permanent skulle flyttas över till kommunerna under 2024. Kommunförsökens karaktär förändrades.

Det blir ingen direkt övergång från kommunförsöken till en permanent modell för sysselsättningen. En permanent överföring kräver en egen lagstiftning som skrivs som bäst vid ministeriet.

Även om ansvaret kommer att flyttas över till kommunerna finns det inga planer på att återupprätta TE-kontor i kommunerna. Personalen på TE-kontoren kommer att överföras till kommunerna enligt principen om överlåtelse.

Det väsentliga är dock att verksamhetssätten och verksamheten ger något nytt. När allt kommer omkring är endast en överföring av ansvar inget mål i sig. Vi måste kunna göra på andra sätt, mer effektivt än tidigare. Det är inte heller fråga om mycket gott gjorts så här långt.

Det handlar snarare om att fördjupa samarbetet. Olika aktörer och alla som arbetar inom främjandet av sysselsättning måste slå ihop resurser och kompetens. Samarbetet gäller stat, kommuner, TE-kontor, ELY-centraler och tredje sektorn.

Hur visar sig ett fördjupat samarbete i kommunförsöken?

Kärnan i lagen som reglerar kommunförsöken är ett nära samarbete mellan olika aktörer. Att bygga ett tjänstekosystem är ett bra exempel på det. Ett lämpligt och unikt servicecenter kommer att skapas i varje område, med kunden i centrum för sina tjänster.

I kommunförsöken får kunden en egen medarbetare som fungerar som personlig coach.

Den  personliga coachen finns alltid där för att stötta kunden i en tjänst som passar honom eller henne. Det är viktigt att kunden inte lämnas ensam. Den personliga coachen sparrar klienten mot snabb anställning.

Matchningsproblematiken, som länge varit till besvär på arbetsmarknaden, har tacklats allt mer sektorsspecifikt. Oavsett om det gällt uppdatering av kompetens, positiva omstruktureringssituationer eller rekrytering. Detta kräver i allt högre grad att man samarbetar och till och med förutser vilken sorts kompetens som kommer att behövas i framtiden och att man hittar agila lösningar. Företagssamarbetet och utbildningsinstitutionernas roll betonas.

Kommunförbundets kommande idébank samlar idéer och verksamhetsmetoder

Under de nästan ett år långa kommunförsöken har det kommit fram en hel del användbara observationer. Kommunförbundet arbetar just nu med en idébank, som sammanställer bra idéer, modeller och praxis från kommunförsöken. Avsikten är att kommunerna får idéer både från kommunförsöken och utanför. Idébanken fungerar också som ett bra ställe för media att få se kommunförsöken på ett praktiskt plan. Idébanken ska stå färdig under våren 2022.

Vilken roll har kommunförsöken i förhållande till permanent överflyttning?

Som jag nämnde ovan kommer varje kommun att få ansvar för sysselsättningen under 2024. Av denna anledning är det arbete som nu görs i kommunförsöken betydande. I försöken piloteras framtiden i praktiken, och kanske till och med hittas sådana modeller som alla kommuner kan använda i framtiden.

Kommuner utanför kommunförsöken kan redan nu utveckla ett eget tjänsteekosystem med sikte på framtiden. Jag vet att detta redan händer. Kommunförbundets uppgift är att säkerställa flödet av korrekt och aktuell information till varje kommun.

Modellen för sysselsättning kommer att förändras väsentligt under de kommande åren. Mitt i allt detta måste en hel del ny lagstiftning antas, som den nya arbetsförmedlingsmodellen och te-digi. Denna gigantiska reform kommer inte att lyckas om man är ensam. Det behövs arbete tillsammans och gärna att man spelar mot samma mål. Kommunförbundet stöder kommunerna.

Läs mer:

Te-tjänster 2024 -reformen

Kort om skribenten

Skribenten är projektkoordinator för sysselsättningsförsöken i kommunerna vid Kommunförbundet.