Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Kommunerna upplever att staten inte litar på dem. Detta framgår av gruppintervjuer med och enkäter till kommundirektörerna. Det finns skäl att bekymra sig över detta, eftersom ömsesidigt förtroende och upplevelsen av att ens motpart har förtroende för en är grundläggande förutsättningar för

För åtta år sedan, hösten 2014, började jag arbeta vid Kommunförbundet som direktör för undervisnings- och kulturenheten. Dessa år, då jag fått ta del av utbildnings- och kommunpolitiken från första parkett, har varit givande och på många sätt intressanta. Mitt arbete vid Kommunförbundet föregicks

Skribent

Jag har tidigare publicerat en blogg om finansieringen av gymnasieutbildningen med utgångspunkt i statens budgetproposition för 2023, som regeringen överlämnade 19.9.2022. Även om kommunernas invånarbaserade finansieringsandel för gymnasieutbildning syns i statens budget ser man ändå inte hela

Visste du att varningsmeddelanden ska ges på både finska och svenska i alla kommuner? Att du som jobbar i en tvåspråkig kommun ska använda finska och svenska i e-postens frånvaromeddelanden? Eller att invånarna i en tvåspråkig kommun ska få betjäning på båda språken och att fullmäktigemedlemmarna

Skribent

I samband med att Finland blev medlem i EU år 1995 rekryterades ett stort antal finländare till EU-organen. Snart blir det dags för de tjänstemän som rekryterades i den första vågen att gå i pension. Nu står vi inför ett problem: attraktionskraften för en EU-karriär har avtagit under åren. Det råder

Skribent

År 2023 är ett år av stora förändringar för kommunerna. I kommunerna framhävs i synnerhet bildning, välfärd och livskraft då en del av kommunernas nuvarande uppgifter överförs till välfärdsområdena. I kommunerna kommer man därför att kunna koncentrera sig ännu mer än hittills på bl.a. utbildnings-

Skribent

Det är en stor uppgift som åläggs våra kommuner när arbets- och näringstjänsterna överförs till dem 1.1.2025. Men för att kommunerna ska kunna förverkliga det som eftersträvas i reformen, måste lagförslaget ses över. Regeringen överlämnade i torsdags (RP207/2022 7.10.2022) sin proposition till

Skribent

Till våra uppgifter hör intressebevakning för städer och kommuner. Nivån varierar från lokal till internationell, och vi har också ett eget kontor i Bryssel. Våra experter deltar som representanter för städer och kommuner i olika projekt och för i dessa fram kommunernas och städernas fördelar och

Höstens ankomst inspirerar till att fundera på vad som vore fint och nödvändigt att lära sig och vad som skulle medföra betydelse och meningsfullhet för den egna vardagen, utbildningsvägen eller arbetet. Nätverket av läroanstalter för fritt bildningsarbete är rätt täckande och utbildningsutbudet

Skribent

Främjande av digitalisering och interoperabilitet samt utveckling av datahanteringen är mål som är värda att understödas. Men om man i genomförandet av digitaliseringen och datahanteringslösningarna inte beaktat själva verksamheten och aktörernas roller kan det leda till motsatt effekt jämfört med

Skribent

Efter den avkopplande sommaren är det dags att bereda sig på en arbetsdryg höst med sysselsättningsfrågor. Beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 har tagit ett kliv framåt. Tack vare kommunernas enade uppslutning i remissbehandlingen som avslutades i somras har lagförslaget

Skribent

Läsåret 2022‒2023 har börjat i gymnasierna. Antalet nya gymnasiestuderande klarnar under de närmaste veckorna. Preliminärt verkar antalet ligga på samma nivå som föregående höst, det vill säga cirka 32 000 nya gymnasiestuderande. Drygt en tredjedel av de nya studerandena börjar vid läroanstalter i

Skribent

Juni är Pride-månad och för första gången på två år får vi alla träffas och fira den folkfest som Pride är. Vi får träffa likasinnade och vara en del av ett sammanhang samtidigt som vi ger de mänskliga rättigheterna ett ansikte. Många frågar sig kanske om ”Pride” fortfarande behövs 2022? Svaret är