Blogg

Stugbyggandet avregleras – fakta eller fiktion?

Ryktena om att byggandet av stugor ska avregleras går heta: nästa år får byggnader under trettio kvadratmeter uppföras hur som helst och stugor får ändras till permanenta bostäder utan beaktande av planen, eller? 

Nå, det här stämmer kanske inte riktigt.

En fritidsbostad är en bostadsbyggnad och för bostadsbyggnader behövs även i fortsättningen alltid bygglov. Bygglov behövs också om man vill ändra användningsändamålet för en fritidsbostad till en permanent bostad.

Även om andra byggnader än bostadsbyggnader under trettio kvadratmeter inte kräver bygglov så måste ändå bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen, såsom planbestämmelser, iakttas vid byggandet. För närvarande kan det också finnas föreskrifter i byggnadsordningen om till exempel byggnadernas antal, storlek och placering. 

Kvarstår byggnadsordningen i den nya lagen eller inte?

I de föreslagna ändringarna till bygglagen som är under beredning har byggnadsordningens roll ifrågasatts, vilket oroar Kommunförbundet.  Till exempel föreskrifterna om avstånd i byggnadsordningen påverkar förhållandet mellan grannarna. Vid stränder har bestämmelserna också betydelse för strandlandskapet och vattenskyddet. En byggnad eller konstruktion som uppförs för nära grannens tomtgräns kan begränsa grannens tomtanvändning. På motsvarande sätt kan byggnader som uppförs för nära strandlinjen synas på ett negativt sätt i landskapet. I närheten av strandlinjen ökar också risken för att till exempel tvättvattnet från bastun obehandlat rinner ut i vattendraget.

Underlättas ändringen av användningsändamål från fritidsbostad till permanent bostad?

Ändring av en fritidsbyggnad till en permanent bostad kan beroende på situation utöver bygglov även förutsätta avvikande från planen eller behov av planering på ett strandområde. I den nya bygglagen underlättas ändringen av byggnader för permanent boende på detaljplaneområden. Lättnaden tillfogades under riksdagsbehandlingen av lagen och dess syfte var särskilt en effektivare användning av tomma lokaler i stadsområdena. Dessutom ville man stödja cirkulär ekonomi och koldioxidsnålhet. Då var det inte fråga om situationer där användningsändamålet ska ändras från (fritids)boende till (permanent) boende. Det är viktigt att notera att ovannämnda möjlighet endast gäller detaljplaneområden i bygglagen. Vid stränder är det fråga om stranddetaljplaner. 

Strandbyggandet i Finland styrs dock oftast genom generalplaner där det särskilt anges att generalplanen kan användas som grund för bygglovet. Vid beslut om ändring av användningsändamålet på ett sådant generalplaneområde ska man fortfarande se till att ändringen av användningsändamålet inte har negativ inverkan på planläggningen, genomförandet av planen eller annan organisering av områdesanvändningen. 

Största delen av stugorna i Finland finns på stranddetaljplaneområden. Byggandet underlättas även på dessa men inte helt i samma utsträckning som stugförsäljarnas marknadsföring eller tidningsartiklarna låter oss förstå. 

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef för markanvändning och planläggning vid Kommunförbundet.

 

Kort om skribenten

Bloggaren är specialsakkunnig på Kommunförbundet.